select language:     Български English

Водни ресурси

Водните ресурси в общината са ограничени. Основни хидроизточници са части от речните системи на реките Ботуня и Лева. Те са с непостоянен режим на оттока. Водите им са относително чисти. Двете реки имат потенциал за производство на електрическа енергия, и вече е започнато изграждането на каскада от малки ВЕЦ на река Ботуня.

С най-голямо значение са подпочвените води в широките речни тераси на споменатите реки. От значение са и карстовите води в южната част на общината - извор Мътница, които са част от природен резерват "Врачански карст", както и 14 микроязовира.