select language:     Български English

З А П О В Е Д № РД-01-217/28.10.2020 г.

                                                                           

           На основание чл. 10 от Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции, чл. 63, ал. 7 от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г. и Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г. и предвид усложнената епидемична обстановка с разрастване броя на заразените лица с COVID - 19 на територията на област Враца и след съгласуване с доц. д-р Ангел Кунчев — Главен държавен здравен инспектор, поради нарастващата заболяемост в област Враца и отчитаните негативни тенденции по отношение на разпространението на COVID-19 на областно ниво, отчетена 14-дневна заболяемост над 60 на 100 000 население за последните две седмици и проведено заседание на областния кризисен щаб на 27.10.2020 г. с цел своевременно предприемане на необходимите противоепидемични и ограничителни мерки  на територията на област Враца,

НАРЕЖДАМ:

I. Временни противоепидемични мерки на територията на област Враца за период от 14 дни, считано от 00:00 часа на 29 октомври 2020 г. до 11 ноември 2020 г., включително, както следва:

 1. Посещения в дискотеки, пиано-бар, нощен бар, нощни клубове не се допускат за посочения период.
 2. В ресторанти и лоби-барове на хотели да не се допуска сервиране на храна и напитки след 22.00 ч.
 3. В ресторанти, кафенета и др. питейни заведения и заведения за хранене не се допуска обслужване на посетители след 21.00 ч.
 4. В кафенета, ресторанти и др. заведения за хранене се осигурява дистанция от 2 м разстояние от облегалките на разположените столове на съседни маси и недопускане на повече от 4 лица на една маса в заведение.
 5. В обекти с обществено предназначение и в търговски обекти, които предоставят услуги на гражданите се осигурява 2,5 кв. м площ  на човек.
 6. Въвежда се учестена дезинфекция в обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти на всеки 2 часа от установеното работно време.
 7. Въвежда се часови диапазон от 08.00 ч. до 10.00 ч. за обслужване в хранителните магазини и аптеките само за лица над 60-годишна възраст.
 8. В детските градини и училищата се преустановяват всички дейности на закрито, с изключение на задължителните и не се допускат външни лица за посещение и пребиваване в дворните пространства и сградите.
 9. Забранява се организирането и провеждането на културни, развлекателни и спортни мероприятия на закрито от общинските администрации, кметствата, наместничествата, териториалните звена на централната изпълнителна власт, производствените фирми и неправителствените организации.
 10. Преустановява се дейността на пенсионерските клубове на територията на областта.
 11. Организирани мероприятия се провеждат на открито при осигуряване на 2,5 кв. м площ на всяко лице.
 12. Провеждането на културни и развлекателни мероприятия в театри, кина, концертни зали и занятия от танцовото, творческото и музикалното изкуство се организират при физическа дистанция от 2 метра между зрителите или участниците.
 13. Да се осигури физическа дистанция на пазари, тържища и други сходни места чрез въвеждане на дистанция от 1,5 м. между сергии, маси, подвижни павилиони, щандове и др. и да се създаде организация за еднопосочно движение на гражданите.
 14. Лицата, работещи на или посещаващи пазари, тържища и други сходни места задължително да носят защитни маски за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.). Не се допуска употребата на приспособления, неотговарящи на изискванията. Лицевите маски за еднократна или многократна употреба да се използват съгласно препоръките в Приложение № З към Заповед РД-01-609 от 21.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването.
 15. Въвежда се засилен контрол от страна на всички контролни органи /общини, ОД на МВР- Враца, ОДБХ – Враца, РЗИ – Враца, Дирекция „Инспекция по труда“ – Враца, РУО – Враца, в контролираните от тях обекти.
 16. На лицата, които нарушават въведените с настоящата заповед противоепидемични мерки ще се тьрси административнонаказателна отговорност по чл.209а от Закона за здравето.

II. Въведените с настоящата заповед мерки могат да бъдат променяни в зависимост от развитието на епидемичната обстановка в областта.

III. На основание чл. 63, ал. 9 от Закона за здравето, настоящата заповед да се съобщи на областния управител на област Враца, кметовете на общини на територията на област Враца, на директора на ОД на МВР — Враца, които да създадат условия за изпълнението на мерките и организация за осъществяване на контрол по изпълнението.

IV. На основание чл. 63, ал. 11 във връзка с ал. 7 от Закона за здравето настоящата заповед подлежи на предварително изпълнение.

V. Директорът на Дирекция АПФСО да организира публикуването на заповедта на официалната интернет страница на РЗИ — Враца.

VI. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на кметовете на общини, директора на ОД на МВР – Враца, директора на ОДБХ –Враца, заместник-директора на РЗИ – Враца, директора на Дирекция „Инспекция по труда“ – Враца, началника на РУО – Враца.

VII.Заповедта да се връчи за сведение и изпълнение на областния управител, а чрез него на териториалните звена на централната изпълнителна власт и на кметовете на общини, а чрез тях да бъде оповестена и на всички физически и юридически лица на територията на съответната община.

VIII. В срок до 15.30 ч. на 28.10.2020 г. заповедта да се публикува на интернет страницата на РЗИ – Враца.

IX. Заповедта подлежи на обжалване, в едномесечен срок от публикуването й на интернет страницата  на Регионална здравна инспекция – Враца пред Административен съд-Враца по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 

 

 

Д-Р КЕТИ ЦЕНОВА         

Директор на Регионална здравна инспекция – Враца

З А П О В Е Д  № РД-01-217/28.10.2020 г.

 

28-10-2020 | виж всички новини | Принтирай Изпрати