select language:     Български English

Започва ремонта на централен градски площад гр. Криводол

От днес започва ремонта на централния площад пред община Криводол по европейски проект.

„Реконструкция и благоустрояване на централен градски площад – гр. Криводол“ Договор № BG06RDNP001-7.006-0118-C01 ОТ 08.05.2019г. за предоставяне на финансова помощ от Програмата за развитие на селските райони за период 2014г – 2020г. по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2. „ Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Проекта е на стойност 735115,73лв. 

Главната цел на проекта е устойчиво подобряване и модернизация на инфраструктурата, осигуряваща по-добро качество за живот и развитие на местния бизнес. Повишаване привлекателността на града, качеството и комфорта на обитаване, чрез интегрирано въздействие върху значими градски пространства. Обновяване на централния градски площад – гр. Криводол  и осигуряване на устойчив и динамичен градски център с подобрени качества на живот и нова социална среда, чрез нови зелени и пространствени решения, както и физическо обновяване на централната градска част.

 

Христо Доковкмет на община Криводол

 

 

04-06-2020 | виж всички новини | Принтирай Изпрати