select language:     Български English

ЗАПОВЕД №248/05.05.2021г. ЗА ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ

ЗАПОВЕД

№ 248

гр. Криводол, 05.05.2021 год.

 

Във връзка с изпълнение на разпоредбите на чл.4, ал.4 на  НАРЕДБА № 8121з-968 ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ и писмо с Рег. № РД-12-02-437-1/22.04.2021г. на ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ” – гр. Враца и на основание чл. 8, ал.1 от Закон за опазване на селскостопанското имущество

З А П О В Я Д В А М :

I. Обявявам настъпването на „Восъчна зрялост” при посевите от житни култури  както следва:

  • За всички житни култури в периода от 10 юни до 20 юни

 

II. Обявявям пожароопасен сезон за 2021г. във всички земеделски територии в Община Криводол, считано от 10.06.2021г. до 31.10.2021г.

                                   

III. Мерки за осигуряване на пожарната безопастност:

1. Да не се допуска паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на МПС в площите с посеви и в непосредствена близост  до тях от настъпването на восъчна зрелост до окончателното прибиране на реколтата и изораване на стрънищата.

2. Общинските, горските и частните пътища които минават през и/или покрай житни посеви и се използват от земеделските производители да се осигурят с механично отстраняване на сухите треви и храсти, горими предмети и материали в сервитута на пътя.

3. Физическите и юридическите лица, преминаващи покрай неожънати площи са длъжни да спазват правилата и нормите за пожарна безопастност и с действията си да не предизвикват възникването на пожари.

4. В земеделските земи и извън тях (слогове и крайпътни ивици) не се разрешава:

- паленето на стрънища и други растителни остатъци;

- използването на открити огнеизточници.

5. Кметовете да проконтролират ползвателите на земеделски земи за поставянето на видни места покрай площите с житни култури знаци за забрана на пушенето и паленето на открит огън в съответствие с Наредба № РД-07/8 от 2008г. За минималните изисквания за знаци и сигнали за безопастност и/или здраве при работа /ДВ, бр.3 от 2009г./

 

 

6. Да се провери изправността на наличните противопожарни хидранти в населените места и състоянието на водоизточниците.

7. Всяко лице забелязало пожар е длъжно незабавно да предприеме действия за уведомяване на центровете за приемане на спешни повиквания към единния европейски номер 112.

 

Кметовете на кметства да запознаят със заповедта гражданите и особено земеделските производители , собствениците и пастирите на селскостопански животни.  

 

 

            Настоящата заповед да бъде връчена на всички упоменати лица за изпълнение и да се публикува  на сайта на община Криводол.

 

            Контролът по изпълнението възлагам на Валентин Кирилов – заместник кмет на Община Криводол.

 

 

           

 

С уважение,

ХРИСТО ДОКОВ

Кмет Община Криводол

 

 

Съгласувал: В. Кирилов – Зам. кмет Община Криводол    ………………

/име и длъжност/

 

Изготвил: В. Илиев – гл. експерт АСД, УОМП и ЗБ  …………….

/име и длъжност/

ЗАПОВЕД №248

 

05-05-2021 | виж всички новини | Принтирай Изпрати