select language:     Български English

ЗАПОВЕД № 498 гр. Криводол, 01.10.2020 год.

ЗАПОВЕД

№ 498

гр. Криводол, 01.10.2020 год.

 

На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 63 от Закона за здравето, във връзка с удължаване срока на извънредната епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и  Заповед № РД-01-549 от 30.09.2020 г. на Министъра на здравеопазването,

 

НАРЕЖДАМ:

 

 Считано от 01.10.2020 г. до 30.11.2020 г.:

І. Във връзка със Заповед №  548/30.09.2020 г. на Министъра на здравеопазването въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на община Криводол:

1. Достъпът до сградата на Община Криводол да се осъществява при спазване на мерките, регламентирани с моя Заповед № 158 от 11.03.2020 г.

2. Гъвкавото работно време за изпълнител-хигиенистите в Община Криводол, определено с моя Заповед № 159 от 11.03.2020 г. остава в сила до второ нареждане.

3. Всички лица, които се намират на закрити обществени места, в т. ч. транспортни средства, са длъжни да имат поставена защитна маска за лице и да спазват изискването за социална дистанция.

Изключения се допускат за:

- клиентите на места за хранене и питейни заведения;

- спортуващите на закрито за времето на физическата дейност;

- участници в конгресно-конферентни мероприятия по време на изказване при спазване на физическа дистанция от 1,5 м. от останалите участници.

4. Поставянето на защитни маски за лице или друго средство, покриващо устата и носа на всички открити обществени места е препоръчително.

5. Всички физически и юридически лица, които са управители/собственици на обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на граждани са длъжни да прилагат следните противоепидемични мерки:

            5.1. Засилени санитарно-хигиенни мерки:

            - редовна дезинфекция на подове и повърхности;

            - дезинфекция на бравите на вратите;

            - използване на маски и ръкавици от магазинерите и помощния персонал;

- редовно проветряване на помещенията;

- осигуряване дезинфектант за ръце на входа на обекта.

            5.2. Осигуряване на минимално разстояние между клиентите от 1,5 м. в помещенията и прилежащите към тях площи на открито.

            5.3. Създаване организация за контрол на входа на обекта по отношение броя на влизащите лица и носенето на маски за лице.

            5.4. Поставяне на видно място пред обекта на информационна табела за задължението да се спазва физическа дистанция, хигиена на ръцете и носене на защитна маска на лицето при посещение на съответния обект.

 

 

 

5. На ръководствата на всички обекти с обществено предназначение препоръчвам да спазват стриктно противоепидемичните мерки, регламентирани от Министерство на здравеопазването

 

ІІ. Обявявам следните мерки, регламентирани в Заповед № РД-01-549/30.09.2020 г. на Министъра на здравеопазването:

1. Културни и развлекателни мероприятия могат да се провеждат при заетост на местата до 50% от обкщия им капацитет на закрито и открито при спазване на физическа дистанция от 1,5 м.

2.  Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен характер за всички възрастови групи на закрито се провеждат без публика.

При провеждане на спортни състезания на открито се допуска публика при заетост на местата не повече от 50%, настаняване на зрителите най-малко през една седалка и при спазване на физическа дистанция от 1,5 м.

3. Посещения в дискотеки и други нощни заведения за развлечение на закрито и открито се допускат при заетост на местата не повече от един човек на квадратен метър от общия им капацитет.

4. Групови празненства на открито и закрито (в т. ч. сватби, кръщенета и др.) се организират при  спазване на физическа дистанция от 1,5 м.

Дейностите по т. 1, 2, 3 и 4 се осъществяват при спазване на противоепидемичните мерки, въведени със Заповед №  548/30.09.2020 г. на Министъра на здравеопазването.

 

Настоящата заповед отменя заповеди № 162/12.03.2020 г., № 164/16.03.2020 г., № 223/01.05.2020 г., № 233/04.05.2020 г. и № 256/14.05.2020 г. на кмета на Община Криводол.

 

      Контрол по изпълнението възлагам на Велентин Кирилов – зам.-кмет и председател на Общинския кризисен щаб.

           

            Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички заинтересовани страни за сведение и изпълнение.

            Заповедта да бъде обявена на интернет и фейсбук страницата на Общината.

 

ХРИСТО ДОКОВ

Кмет Община Криводол

Съгласувал:

Валентин Кирилов – зам.-кмет

 

Изготвил:

Анелия Николова - секретар

Заповед №498

01-10-2020 | виж всички новини | Принтирай Изпрати