select language:     Български English

Заповед №559/28.10.2020г.

ЗАПОВЕД

№ 559

гр. Криводол, 28.10.2020 год.

 

На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка със  Заповед № РД-01-217/28.10.2020 г. на Директора на Регионалната здравна инспекция – Враца,

 

 

НАРЕЖДАМ:

 

І. Обявявам следните временни противоепидемични мерки, регламентирани за територията на област Враца за период от 14 дни, считано от 00:00 часа на 29 октомври 2020 г. до 11 ноември 2020 г.:

1. Посещения в дискотеки, нощен бар, нощни клубове не се допускат за посочения период.

2. В ресторанти, кафенета и др. питейни заведения и заведения за хранене не се допуска обслужване на посетители след 21.00 ч.

3. В кафенета, ресторанти и др. заведения за хранене се осигурява дистанция от 2 м разстояние от облегалките на разположените столове на съседни маси и недопускане на повече от 4 лица на една маса в заведение.

4. В обекти с обществено предназначение и в търговски обекти, които предоставят услуги на гражданите се осигурява 2,5 кв. м площ  на човек.

5. Въвежда се учестена дезинфекция в обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти на всеки 2 часа от установеното работно време.

6. Въвежда се часови диапазон от 08.00 ч. до 10.00 ч. за обслужване в хранителните магазини и аптеките само за лица над 60-годишна възраст.

7. В детските градини и училищата се преустановяват всички дейности на закрито, с изключение на задължителните и не се допускат външни лица за посещение и пребиваване в дворните пространства и сградите.

8. Забранява се организирането и провеждането на културни, развлекателни и спортни мероприятия на закрито от общинските администрации, кметствата, наместничествата, териториалните звена на централната изпълнителна власт, производствените фирми и неправителствените организации.

9. Преустановява се дейността на пенсионерските клубове на територията на областта.

10. Организирани мероприятия се провеждат на открито при осигуряване на 2,5 кв. м площ на всяко лице.

11.       Да се осигури физическа дистанция на пазари, тържища и други сходни места чрез въвеждане на дистанция от 1,5 м. между сергии, маси, подвижни павилиони, щандове и др. и да се създаде организация за еднопосочно движение на гражданите.

12. Лицата, работещи на или посещаващи пазари, тържища и други сходни места задължително да носят защитни маски за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.). Не се допуска употребата на приспособления, неотговарящи на изискванията. Лицевите маски за еднократна или многократна употреба да се използват сьгласно препоръките в Приложение № З към Заповед РД-01-609 от 21.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването.

13. Въвежда се засилен контрол от страна на всички контролни органи (общини, ОД на МВР- Враца, ОДБХ – Враца, РЗИ – Враца, Дирекция „Инспекция по труда“ – Враца, РУО – Враца) в контролираните от тях обекти.

14.       На лицата, които нарушават въведените с настоящата заповед противоепидемични мерки, ще се тьрси административнонаказателна отговорност по чл.209а от Закона за здравето.

 

ІI. Контрол по изпълнение на мерките по т. І възлагам на:

1. Валентин Кирилов – заместник-кмет и председател на Общинския кризисен щаб.

2. Ст. инсп. Георги Георгиев - началника на Участък „Полиция“ Криводол

3. Кметовете на кметства и кметските наместници за съответното населено място.

4. Служителите на Община Криводол:

- Валентин Николов – старши специалист ПОПУ;

- Петър Христов – работник ППУ

 

 

      Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично.

           

            Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички заинтересовани страни за сведение и изпълнение.

            Заповедта да бъде обявена на интернет и фейсбук страницата на Общината.

 

ХРИСТО ДОКОВ

Кмет Община Криводол

Изготвил:

Анелия Николова - секретар

Заповед №559 

28-10-2020 | виж всички новини | Принтирай Изпрати