select language:     Български English

Заповед на МЗ от 14.05.2020г.

ЗАПОВЕД

№ 256

гр. Криводол, 14.05.2020 год.

 

На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка със  Заповед № РД-01-263/14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването и обявената с Решение № 325/14.05.2020 г. на МС извънредна епидемична обстановка,

 

                                                       НАРЕЖДАМ:

 

І. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки за територията на община Криводол, считано от 14 май 2020 г. до 14 юни 2020 г.:

            1. Не се разрешават посещенията в:

            а) увеселителни и игрални зали, дискотеки и барове;

            б) закрити търговски площи на заведения за хранене и развлечения – ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения и кафе-сладкарници.

            2. Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове по интереси, екскурзии и др.) в училищата.

            3. Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от МКБППМН, библиотеките, читалищата, физически и юридически лица.

            4. Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и градини.

            5. Не се разрешава провеждане на масови спортни мероприятия на открито и закрито.

            Изключение от забраната се допуска за колективно спортуване за аматьори с до 12 (дванадесет) участника без състезателен характер, без публика и само на открити места.

            6. Забранява се провеждането на масови културно-развлекателни мероприятия на закрито (концерти, сценични прояви и др.), с изключение посещенията на библиотеките и музейните сбирки.

            7. Забранява се провеждането на всякакви организирани събирания на групи над 10 (десет) лица, с изключение на допуснатите мероприятия по т. 5.

            8. Забраняват се посещенията на спортни и детски площадки, както и съоръжения на закрити места.

 

            ІІ. Обявявам следните мерки, регламентирани в Заповед № РД-01-263/14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването:

            1. Определя се часови диапазон от 8,30 ч. до 10,30 ч. всеки ден, в който само лицата на видима възраст над 60 години могат да посещават хранителните магазини и аптеките.

            2. Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед се провеждат при спазване на противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-262/14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването, а именно:

            2.1. Всички лица, когато се намират в закрити обществени места (търговски, спортни или културни обекти, администрации, места, на които се предоставят обществени и други услуги, транспорт, молитвени храмове) са длъжни да имат поставени маски или друго средство, покриващо носа и устата (кърпа, шал, шлем и др.)

            2.2. Задължително спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. разстояние между лица, които не са от едно семейство/домакинство, включително и на открито.

            2.3. Собствениците/управителите на обекти с обществено предназначение са задължени да осигуряват:

- предпазни средста и дезинфектанти за служителите/ работниците и посетителите;

- контрол на входа на обекта за недопускане струпване на хора и нарушаване на дистанцията от 1,5 м.;

- информационни табели за предпазните мерки.

 

            ІІІ. Тази заповед отменя Заповед № 153/09.03.2020 г., Заповед № 162/12.03.2020 г., Заповед № 164/16.03.2020 г., Заповед № 223/01.05.2020 г. и Заповед № 233/04.05.2020 г. на кмета на Община Криводол.

           

             Настоящата заповед да бъде обявена на интернет и фейсбук страниците на Общината.

Заповед № 256

Заповед на МЗ № 262

Заповед на МЗ № 263

ХРИСТО ДОКОВ -Кмет Община Криводол

Изготвил:

Анелия Николова – секретар на община

 

14-05-2020 | виж всички новини | Принтирай Изпрати