select language:     Български English

Заповед РД-01-496/15.06.2021г.

Заповед РД-01-496/15.06.2021г.

за допълнение на Заповед № РД-01-416 от 4.06.2021 г., допълнена със Заповед № РД01-467 от 14.06.2021 г. На основание чл. 61, ал. 2, чл. 63, ал. 4, 5 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, и във връзка с Решение № 426 на Министерския съвет от 26 май 2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г., Решение № 609 на Министерския съвет от 23 август 2020 г., Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г., Решение № 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г., Решение № 72 на Министерския съвет от 26 януари 2021 г. и Решение № 395 на Министерския съвет от 28 април 2021 г. и предложение от Главния държавен здравен инспектор Н А Р Е Ж Д А М: 1. Допълвам т. I от Заповед № РД-01-416 от 4.06.2021 г., допълнена със Заповед № РД-01-467 от 14.06.2021 г., като в т. 9 се създава буква „й“: „й) граждани на Чешката република и български граждани, пристигащи от Чешката република.“. 2. Заповедта влиза в сила от 16.06.2021 г. 3. Заповедта да се публикува на интернет страницата на Министерство на здравеопазването. Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването на интернет страницата на Министерството на здравеопазването, пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

16-06-2021 | виж всички новини | Принтирай Изпрати