select language:     Български English

Заповед РД-01-75 от 15.03.2021 г. на РЗИ Враца

Заповед РД-01-75 от 15.03.2021 г. на РЗИ Враца

З А П О В Е Д

№ РД-01- 75/15.03.2021 г.

 

На основание чл. 10 от Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции, чл. 63, ал. 7 от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г. и Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г., Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г. и Решение № 855 на Министерски съвет от 25 ноември 2020 г. извънредна епидемична обстановка и предвид усложнената епидемична обстановка с разрастване броя на заразените лица с COVID 19 на територията на област Враца и след съгласуване с доц. д-р Ангел Кунчев -Главен държавен здравен инспектор, поради нарастващата заболяемост в област Враца и отчитаните негативни тенденции по отношение на разпространението на COVID-19 на областно ниво, отчетена 14-дневна заболяемост - 643,3 на 100 000 население за последните две седмици и протокол № 3 от проведено заседание на областния оперативен щаб на 15.03.2021г. (приложение към настоящата заповед), с цел своевременно предприемане на необходимите противоепидемични и ограничителни мерки  на територията на област Враца

 

НАРЕЖДАМ:

 

I. Въвеждам допълнителни временни противоепидемични мерки на територията на област Враца, както следва:

 1. Преустановяват се  присъствените учебни занятия в училищата за учениците от пети до дванадесети клас. Присъствените учебни занятия в институциите от системата на предучилищното и училищното образование да се провеждат в съответствие с изготвените от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19, публикувани на интернет страницата на Министерство на образованието и науката.
 2. Преустановява се присъствения учебен процес във филиалите на висшите училища. Изключение се допуска за практически упражнения  и изпити.
 3. Преустановяват се присъствените занимания в центрове за подкрепа на личностното развитие.
 4. Преустановява се провеждането на планов прием и планова оперативна дейност в лечебните заведения за болнична помощ.
 5. Провеждането на конферентни мероприятия, семинари, изложения, обучения на възрастни и други обществени мероприятия в присъствена форма се допуска при заетост на местата до 30% от общия им капацитет на закрито при спазване на физическа дистанция от 1.5 м. и задължително носене на защитни маски за лице.
 6. Въвежда се задължително носене на защитни маски на открити пространства при струпване на повече хора - пазари, тържища, изложения, централни улици, площади и при провеждане на организирани мероприятия.
 7. Културни и развлекателни мероприятия (театри, кина, сценични прояви, концерти, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство) могат да се организират и провеждат при заетост на местата до 30% от общия им капацитет на закрито, при настаняване на зрителите най-малко през една седалка и при спазване на физическа дистанция от 1.5 м. и задължително поставяне на защитни маски за лице.
 8. Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за всички възрастови групи на закрито и открито се провеждат без публика. 
 1. Преустановява се провеждането на групови туристически пътувания (екскурзии) с организиран транспорт и груповите посещения на туристически обекти.
 2. Посещенията в заведения за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма, игралните зали и казината, с изключение на дискотеки, бар-клубове, пиано-барове и нощни барове, които са с преустановена дейност, се допускат при използване на не повече от 30% от капацитета им, осигуряване на физическа дистанция от 1.5 м. между облегалките на най-близко разположените столове от две съседни маси, като не се допускат повече от 6 човека на една маса.
 3. Заведенията по т. 10 работят при стриктно спазване на противоепидемичните мерки, въведени със заповед на министъра на здравеопазването с ограничено работно време в границите между 6.00 и 22.00 часа. През останалите часове на денонощието се допускат само доставки по домовете.
 4. На всички пазари, тържища и базари се създава организация за еднопосочно движение и осигуряване на дистанция от най-малко 1.5 м. между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице. 
 5. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите и чиято дейност не е преустановена с настоящата заповед, създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 3 кв. м и без защитна маска.
 6. Всички работодатели, в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност организират работния процес на работниците /служителите в дистанционна форма (работа от разстояние/надомна работа), където е възможно. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в това число филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и не допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания. 
 7. Носенето на защитни маски за лице в закрити обществени места е задължително. Изключение се допуска за клиентите в местата за хранене и питейните заведения, спортуващите на открито и закрито, участниците в конгресно-конферентни мероприятия и други подобни по време на изказванията им, водещите и гостите в телевизионни предавания, когато са на разстояние 1.5 м. 
 8. В специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни не се допускат посещения на външни лица. 
 9. Кметовете на общини, ОД на МВР, ОДБХ и РЗИ следят за спазване на противоепидемичните мерки в заведенията за хранене и търговските обекти. За неспазването на въведените мерки се налагат определените в нормативната уредба и вътрешните административни актове на министъра на здравеопазването санкции.
 10. Кметовете на общини определят лицата, които извършват контрол по спазване на противоепидемичните мерки за всяко населено място в област Враца.
 11. Временните противоепидемични мерки, определени в т.1. с настоящата заповед влизат в сила от 17.03.2021 г. до 31.03.2021 г, а по точки 2 – 16 от 16.03.2021г. до 31.03.2021г. и ще бъдат променени в зависимост от развитието на епидемичната ситуация на територията на област Враца. 

 

II. Нарушенията на въведените с настоящата Заповед противоепидемични мерки се установяват по реда на чл. 209а от Закона за здравето – се установяват с актове, съставени от държавни здравни инспектори или от длъжностни лица, определени от директора на регионалната здравна инспекция, длъжностни лица, определени от директорите на областните дирекции на Министерството на вътрешните работи, или длъжностни лица, определени от кметовете на общини. Наказателните постановления се издават съответно от директора на съответната регионална здравна инспекция, директора на съответната областна дирекция на Министерството на вътрешните работи и кмета на съответната община.

III. На основание чл. 63, ал. 9 от Закона за здравето, настоящата заповед да се съобщи на областния управител на област Враца, кметовете на общини на територията на област Враца, на директора на ОД на МВР — Враца, които да създадат условия за изпълнението на мерките и организация за осъществяване на контрол по изпълнението.

IV. На основание чл. 63, ал. 11 във връзка с ал. 7 от Закона за здравето настоящата заповед подлежи на предварително изпълнение.

V. Директорът на Дирекция АПФСО да организира публикуването на заповедта на официалната интернет страница на РЗИ — Враца.

VI. Заповедта да се връчи за сведение и изпълнение на областния управител, а чрез него да се съобщи на териториалните звена на централната изпълнителна власт и на кметовете на общини, а чрез тях на всички физически и юридически лица на територията на съответната община.

VII. Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването й на интернет страницата  на Регионална здравна инспекция – Враца пред Aдминистративен съд-Враца по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Д-Р КЕТИ ЦЕНОВА

Директор на Регионална здравна инспекция-Враца

 

16-03-2021 | виж всички новини | Принтирай Изпрати