select language:     Български English

Заповед за затваряне на Общински пазар Криводол

ЗАПОВЕД

№ 581

гр. Криводол, 01.11.2021 год.

 

На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка със Заповед № РД-01-856/19.10.2021 г. на Министъра на здравеопазването, с цел ограничаване разпространението на коронавирус COVID-19, считано от момента на издаване на настоящата заповед до изрично второ нареждане,

ЗАБРАНЯВАМ:     

          Провеждането на пазари и тържища в населените места на община Криводол, поради невъзможност за осигуряване мерките, посочени в т. І-24 от горецитираната Заповед на Министъра на здравеопазването.

            На основание чл. 44, ал. 1, т. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, възлагам на началника на Участък „Полиция“ Криводол, съвместно с  кметовете на кметства и кметските наместници, да организира изпълнението на настоящата заповед.

Контрол по изпълнението възлагам на Валентин Кирилов – заместник-кмет на Община Криводол.      

            Настоящата заповед да се доведе до знанието на кметовете на кметства, кметските наместници и Участък „Полиция“ Криводол за сведение и изпълнение.

            Заповедта да бъде обявена на интернет и фейсбук страницата на Общината.

 

ХРИСТО ДОКОВ

Кмет Община Криводол

ЗАПОВЕД №581

02-11-2021 | виж всички новини | Принтирай Изпрати