select language:     Български English

Затваря се Общински пазар Криводол

 

ЗАПОВЕД

№ 38

гр. Криводол, 28.01.2022 год.

 

            На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка със Заповед № РД-01-973/26.11.2021 г. на Министъра на здравеопазването, с цел ограничаване разпространението на коронавирус COVID-19, считано от момента на издаване на настоящата заповед до изрично второ нареждане,

ЗАБРАНЯВАМ:

           Провеждането на пазари и тържища в населените места на община Криводол, поради невъзможност за осигуряване мерките, посочени в т. І-28 от горецитираната Заповед на Министъра на здравеопазването.

            На основание чл. 44, ал. 1, т. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, възлагам на началника на Участък „Полиция“ Криводол, съвместно с кметовете на кметства и кметските наместници, да организира изпълнението на настоящата заповед.

            Контрол по изпълнението възлагам на Валентин Кирилов – заместник-кмет на Община Криводол.

            Настоящата заповед да се доведе до знанието на кметовете на кметства, кметските наместници и Участък „Полиция“ Криводол за сведение и изпълнение.

Христо Доков - кмет Община Криводол

 

ЗАПОВЕД №38

28-01-2022 | виж всички новини | Принтирай Изпрати