ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ – ДЕКЕМВРИ 2008 г.
 
Постъпили заявления за периода
януари– декември 2008 г.
Брой
От граждани
1
От журналисти
0
От фирми
0
От неправителствени организации
0
Общо
1
 
 
Вид на заявлението
Брой
Писмени заявления
1
Устни заявления
0
Заявления по електронен път
0
Общо
1
 
 
Вид на информацията
Брой
Официална
1
Служебна
0
Общо
1
 
 
Решения за
Брой
Предоставяне на пълен достъп
1
Предоставяне на частичен достъп
0
Препращане
0
Отказ
0
Неуточнен предмет
0
Общо
1
 
 
Теми, по които е искан достъп
Брой
Упражняване на права или законни интереси
1
Процес на вземане на решения
0
Копия на нормативни документи
0
Контролна дейност на администрацията
0
Изразходване на публични средства
0
Общо
1
Изготвил: Галина Маркова - Гл. експерт "Канцелария"