Наредба № 12 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в Община Криводол
19.07.2023 08:43
Изтегли
Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество
18.05.2023 05:23
Изтегли
Наредба № № 23 за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини/училища на територията на общи
20.04.2022 05:40
Изтегли
Наредба № 19 за управление на горските територии, собственост на Община Криводол
16.03.2022 07:13
Изтегли
Наредба № 11 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Криводол
17.01.2022 06:27
Изтегли
Наредба № 4 за реда и условията при отглеждане на селскостопански животни и домашни любимци на територията на Община Криводол
16.12.2020 08:18
Изтегли
Наредба № 25 за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на община Криводол
18.08.2020 08:58
Изтегли
Наредба № 24 за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на община Криводол
18.08.2020 08:57
Изтегли
Наредба № 8 за управление на отпадъците на територията на община Криводол
18.08.2020 08:57
Изтегли
Наредба № 5 за рекламнo-информационната дейност на територията на Община Криводол
10.06.2020 11:29
Изтегли
Наредба № 16 за упражняване правата на собственост на Община Криводол в търговските дружества с общинско участие
19.05.2020 13:53
Изтегли
Наредба № 3 за пожарна безопасност на територията на Община Криводол
23.04.2020 11:58
Изтегли
Наредба № 1 за обществения ред на територията на Община Криводол
18.12.2019 10:22
Изтегли
Наредба № 14 за изграждане, и опазване на зелената система на територията на Община Криводол
30.04.2019 16:07
Изтегли
Наредба № 15 за създаване, управление и контрол на общински предприятия на територията на община Криводол
15.05.2018 10:56
Изтегли
Наредба №18 за реда и начина на ползване на дървесина, добита извън горски фонд на територията на община Криводол
17.08.2017 09:00
Изтегли
Наредба №21 за управление на общинските пътища в Община Криводол
26.07.2017 16:18
Изтегли
Наредба №2 за ред и условия за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Криводол
25.07.2017 14:26
Изтегли
Наредба № 6 за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изп
16.05.2017 08:55
Изтегли
Наредба №22 за водене на регистър на общинските детски градини в Община Криводол
08.11.2016 11:42
Изтегли
Наредба №20 за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни и опасни строежи или части от тях
06.04.2016 10:54
Изтегли
Наредба № 17 за предоставяне на социални услуги "Домашен социален патронаж" и "Социален асистент от Общинско предприятие "Социални и комуна
31.10.2012 09:43
Изтегли
Наредба № 9 за реда за предоставяне на концесии върху обекти, имоти или части от имоти - публична общинска собственост
01.08.2012 09:14
Изтегли
Наредба № 10 за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл. 4 и чл. 5 от Закона за общинския дълг
18.03.2012 03:29
Изтегли
Наредба № 13 за условията и реда за принудителното изпълнение на заповедите по чл. 196, ал. 3 от ЗИД на ЗУT
18.03.2012 03:27
Изтегли