Отчет на читалищната дейност през 2023 г.
16.05.2024 08:35
Изтегли
Годишна програма за развитие на читалищната дейност през 2024 г.
03.04.2024 11:23
Изтегли
План за действие за 2023 г. по изпълнение на Програмата за развитие на туризма в община Криводол за периода 2022-2027 г.
18.01.2023 09:05
Изтегли
Програма за развитие на читалищната дейност през 2023 г.
01.12.2022 07:02
Изтегли
Годишен план за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците на територията на община Криводол 2022 г.
25.05.2022 05:18
Изтегли
План за развитие на физическото възпитание и спорта в Община Криводол за периода 2022 - 2024 година
20.04.2022 05:52
Изтегли
Програма за развитие на физическото възпитание и спорта в Община Криводол за периода 2022 - 2024 година
20.04.2022 05:47
Изтегли
Програма за развитие на туризма в община Криводол за периода 2022-2027 г.
20.04.2022 05:45
Изтегли
Програма за развитие на читалищната дейност през 2022 г. в Община Криводол
21.12.2021 11:07
Изтегли
План за действие на Община Криводол в изпълнение на Областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и друг
17.09.2021 13:53
Изтегли
Програма за развитие на читалищната дейност през 2021 г. в Община Криводол
16.12.2020 08:25
Изтегли
Програма за управление на Община Криводол за мандат 2019-2023 година
14.10.2020 09:03
Изтегли
Стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците на територията на община Криводол 2020-2022 г.
18.09.2020 08:58
Изтегли
Краткосрочна Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Криводол 2019 – 2022 г.
03.01.2020 08:30
Изтегли
Програма за развитие на читалищната дейност през 2020 г.
03.01.2020 08:24
Изтегли
Правилник за символите, празниците и наградите на Община Криводол
17.10.2019 10:30
Изтегли
Годишен план за развитие на социалните услуги в община Криводол за 2020 година
23.04.2019 10:34
Изтегли
Общинска програма за закрила на детето за 2019 г.
23.04.2019 10:32
Изтегли
Програма за развитие на читалищната дейност в Община Криводол за 2019 година
03.12.2018 13:56
Изтегли
Годишен план за развитие на социалните услуги в община Криводол за 2019 година
30.04.2018 14:37
Изтегли
Общинска програма за закрила на детето за 2018 г.
30.04.2018 14:36
Изтегли
Годишен план на дейностите за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците на територията на община Криводол за 2018 г.
30.04.2018 14:35
Изтегли
План за противодействие на тероризма на Община Криводол
14.03.2018 15:58
Изтегли
Програма за развитие на читалищната дейност в Община Криводол за 2018 година
08.01.2018 11:44
Изтегли
Стратегия за опазване и представяне на културното наследство на територията на община Криводол за 2018-2020 г.
08.01.2018 11:43
Изтегли
План за финансово оздравяване на Община Криводол за периода 2017-2019 г.
26.07.2017 16:45
Изтегли
Годишен план на дейностите по изпълнение на Стратегията за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Криводол за периода 2017-2018
19.07.2017 08:49
Изтегли
Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Криводол за периода 2017-2019 г.
19.07.2017 08:47
Изтегли
Годишен план за развитие на социалните услуги в община Криводол за 2018 г.
16.05.2017 08:58
Изтегли
Общинска програма за закрила на детето за 2017 г.
16.05.2017 08:57
Изтегли
Общински план за действие за интегриране на ромите и гражданите, живеещи в сходна на ромите ситуация в община Криводол 2017-2020
29.12.2016 08:29
Изтегли
Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Криводол
29.12.2016 08:27
Изтегли
План за действие за 2016 г. на програмата за развитие на туризма
08.09.2016 06:26
Изтегли
Програма за развитието на туризма - 2016 - 2019 г.
08.09.2016 06:19
Изтегли
ПРАВИЛА ЗА СЪСТАВА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКАТА КОМИСИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ В ОБЩИНА КРИВОДОЛ, 2016-2019 г.
15.08.2016 07:07
Изтегли
ПЛАН ЗА РАБОТА НА ОБЩИНСКАТА КОМИСИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ В ОБЩИНА КРИВОДОЛ 2016-2019 г.
15.08.2016 07:06
Изтегли
Устройствен правилник на Общинска администрация Криводол
14.06.2016 12:52
Изтегли
План за действие по изпълнение на стратегията за развитие на социалните услуги в община Криводол за 2017 година
26.04.2016 12:41
Изтегли
Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Криводол (2016- 2020 г.)
26.04.2016 12:40
Изтегли
СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОБЩИНА КРИВОДОЛ - 2016 г.
19.04.2016 08:22
Изтегли
Общински план за противодействие на тероризма в Община Криводол
04.04.2016 11:24
Изтегли
Общинска програма за закрила на детето за 2016 г.
01.04.2016 11:09
Изтегли
Програма за управление на Община Криводол за мандат 2015 - 2019 г.
02.03.2016 08:50
Изтегли
Годишен план за развитие на социалните услуги 2015 г.
30.04.2015 12:31
Изтегли
Програма за развитие на туризма 2015 г.
30.04.2015 12:30
Изтегли
Цели на администрацията за 2015 г.
30.03.2015 12:52
Изтегли
Отчет за изпълнение на целите за 2014 г.
30.03.2015 12:51
Изтегли
Общинска програма за закрила на детето 2015 г.
05.03.2015 07:42
Изтегли
План за младежта 2015
05.01.2015 11:25
Изтегли
План за действие на община Криводол за интегриране на българските гражданите от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение
05.01.2015 11:23
Изтегли
Общински план за защита при бедствия
11.12.2014 11:33
Изтегли
Вътрешни правила за приемане, издаване и съхраняване на електронни документи в Община Криводол
16.07.2014 12:56
Изтегли
Цели на администрацията за 2014 г.
17.03.2014 08:16
Изтегли
ПРАВИЛА за реда и начина за отпускане на еднократна помощ на жители от Община Криводол
14.02.2014 08:49
Изтегли
Общинска програма за закрила на детето 2014 г.
04.02.2014 14:14
Изтегли
Общински план за действие за интегриране на ромите

09.01.2014 11:43
Изтегли
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за организацията на административното обслужване
09.12.2013 16:34
Изтегли
Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Криводол
25.11.2013 09:33
Изтегли
Номенклатура на делата
25.11.2013 09:06
Изтегли
ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „СОЦИАЛНИ И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ” КЪМ ОБЩИНА КРИВОДОЛ
25.11.2013 08:56
Изтегли
Вътрешни правила за документооборота и деловодната дейност в общинска администрация Криводол
05.11.2013 11:16
Изтегли
Цели на администрацията за 2013 г.
19.06.2013 10:35
Изтегли
Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници 2012-2022 г.
02.10.2012 09:01
Изтегли
Правилник за вътрешния трудов ред
27.09.2012 10:11
Изтегли
Правила за провеждане на конкурси за управители на едноличните общински търговски дружества в Община Криводол
01.08.2012 09:19
Изтегли
Общинска програма за закрила на детето - 2012 г.
02.07.2012 09:52
Изтегли
Годишен план за развитие на социалните услуги в община Криводол за 2013 г.
03.05.2012 09:51
Изтегли
План за действие по изпълнение на Стратегията за развитие на социалните услуги в община Криводол за 2012 г.
03.05.2012 09:50
Изтегли
Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Община Криводол
18.03.2012 02:16
Изтегли
Инструкция за механизма на обработване и защита на лични данни в регистрите, поддържани в Община Криводол
18.03.2012 02:15
Изтегли
Номенклатура на делата 2013 г.-4
30.01.2020 16:45
Изтегли
Номенклатура на делата 2013 г.-3
30.01.2020 16:45
Изтегли
Номенклатура на делата 2013 г.-2
30.01.2020 16:45
Изтегли
Номенклатура на делата 2013 г.-1
30.01.2020 16:44
Изтегли
ВПРЗ 2019-2
30.01.2020 16:32
Изтегли
ВПРЗ 2019-1
30.01.2020 16:32
Изтегли
ВП документооборот1
30.01.2020 16:26
Изтегли
ВП документооборот
30.01.2020 16:26
Изтегли
Правилник за ВТР
30.01.2020 15:57
Изтегли
Правила Учр. архив 2013
30.01.2020 15:57
Изтегли
Правила АО 2013
30.01.2020 15:56
Изтегли
КИ 2010
30.01.2020 15:51
Изтегли
ЗБУТ-2012
30.01.2020 15:50
Изтегли
Инструктажи 2012
30.01.2020 15:49
Изтегли
ДОИ 2012
30.01.2020 15:49
Изтегли
ВП ценни книжа
09.01.2024 09:04
Изтегли
ВП наеми
30.01.2020 15:41
Изтегли
2. ВТР 2012
30.01.2020 15:34
Изтегли
1. УП 2016 г.
30.01.2020 15:32
Изтегли