Застъпена икономическа сфера в миналото и сега

В началото на ХХ век селищата на територията на общината имат предимно селски облик и основен поминък е земеделието. Индустриализацията на общината се се засилва след 60-те години. Акцентът се поставя върху машиностроенето и металообработването, произведенията на текстилната и по-слабо на хранително-вкусовата промишленост също имат принос за развитието общината. През 1989 г. има 10 предприятия и фирми и 22 производствени цеха - машиностроителен завод "Димо Дичев", МОЗ "Ботуня", чийто палети се изнасят за Швейцария, ЗПП "27 септември" за преградни панели, дървообработващо предприятие "Мебел", ЗКИ "Томин мост" за тухли, ДФ "Прогрес" за преработка и ушиване на изделия от естествени кожи, СП "БКС", цех "Валентина" за дамски облекла, РПК "Септември". Селското стопанство винаги е било важен отрасъл и основен поминък за хората от този край. Приоритетно място заемат растениевъдството - зърнопроизводствено направление и животновъдството - главно млечно говедовътство. Общината разполага със 198 000 дка орна земя и 31 700 дка естествени ливади и пасища.

Производствени и други предприятия в миналото и сега

Преструктурерането в икономическата сфера води до голяма промяна в производствения облик на Община Криводол. Дълготрайните материални активи на промишлеността като обем сградов фонд са изключително големи, като технически процес са безнадежно остарели. Със значително по обем строително производство е "Строител - Криводол", "Мебел - Криводол" АД е с големи възможности за дървопреработване със запазено технологично оборудване. Запазено е частично кожухарското производство.

Фирми по отрасли

Регистрирани са над 600 фирми - болшинството с предмет на дейност търговия, но една голяма част от тях са прекратили дейността си. На територията на Община Криводол има регистрирани 269 земеделски производители, 6 Земеделски кооперации, 24 арендатора, 4 мандри, 2 маслобойни, 4 мелници, 1 зайце и птицекланица, 1 зърнобаза на ДР.

Развитие на стопанството

Стратегия
В "Стратегия за развитие на община Криводол през периода 2000 - 2006" са посочени приоритетните отрасли за развитието на общината: развитие на промишлената инфраструктура; енергопроизводство, което е новост за общината и се състои в изграждането на каскада "Малки ВЕЦ" в поречието на реките Ботуня и Лева с цел осигуряване на електропроизводство, с което да се задоволят потребностите на всички консуматори в общината /изграждането вече е започнато/; осигуряване на разширено възпроизводство на земеделска продукция и преработка на територията на Общината, земеделие и хранително - вкусова промишленост; строителство и строително производство; образование; здравеопазване, култура и спорт, туризъм и др.