Адрес

 • Гр. Криводол, ул. "Освобождение" № 13

Работно време

 • Работното време за работа с клиенти на отдел "Местни приходи" е от 08.00 до 17.00 часа всеки работен ден.
 • Телефон за връзка и информация  - 20-45 с код за набиране от страната 09117 - вътрешен номер – 118,  GSM 0879516533

Визия

 • Да бъдем “лицето” на Общинската администрация
   

Мисия

 • Стриктна организация на работа с вежливо, бързо и професионално обслужване на задължените лица – граждани и фирми.

Задължително основание

 • Конституция на Република България
 • Чл. 60. (1) Гражданите са длъжни да плащат данъци и такси, установени със закон, съобразно техните доходи и имущество.
 • (2) Данъчни облекчения и утежнения могат да се установяват само със закон.

Цели

 • Основна – събиране на местни данъци и такси.

Подцели

 • Утвърждаване като основно структурно звено в общинската администрация
 • професионално поведение;
 • по-добро и комплексно обслужване на данъкоплатците;
 • спечелване на общественото доверие;
 • насърчаване на доброволното плащане.

Принципи

 • Законност
 • Отговорност
 • Ефективност

Дейности извършвани от отдел “Местни приходи”, Община Криводол

 • Приемане на декларации за облагане с данък върху недвижимо имущество по чл. 14 от ЗМДТ;
 • Приемане на декларации за притежаване на превозни средства по чл. 54 от ЗМДТ;
 • Приемане на декларации за облагане с окончателен /годишен/ патентен данък по чл. 61н от ЗМДТ;
 • Установяване на вземания за местни данъци и такса битови отпадъци по ЗМДТ;
 • Касово събиране /инкасиране/ и безкасови плащания на установени вземания по ЗМДТ;
 • Издаване на удостоверения за данъчна оценка за недвижимо имущество по чл.264 от ДОПК;
 • Издаване на Удостоверения, документи, копия на документи по ЗМДТ;

 Осъществяване на данъчен контрол:

 • Чрез проверки

Банкова сметка:
IBAN: BG67SOMB91308444127444, BIC: SOMBBGSF

При Общинска банка клон Враца
 
Кодове за вид плащане:

 • 44 14 00 – патентен данък
 • 44 21 00 – данък недвижими имоти /ДНИ/
 • 44 24 00 – такса битови отпадъци /ТБО/
 • 44 23 00 – данък върху превозните средства
 • 44 25 00 – данък придобиване на имущества по дарения и възмезден начин
 • 44 65 00 - глоби

Срокове по Закона за местните данъци и такси
Размери на местните данъци и такси
ЗА ДА ПРОВЕРИТЕ ДАНЪЧНИТЕ СИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НАТИСНЕТЕ  ТУК  

АКО ИМА ПРОБЛЕМ С ОТВАРЯНЕ НА САЙТА ВИЖТЕ ТУК