В доклада са представени резултатите от първата междинна оценка (МО) на Общинския план за развитие (ОПР) на община Криводол 2005-2013 г., изготвена в изпълнение на нормативните изисквания на Закона за регионалното развитие (ЗРР - чл.33, ал.1 и чл.36, ал.1) и Правилника за неговото прилагане (ППЗРР).

 

Доклад за междинна оценка на ОПР 2005 - 2013 год.
Приложение 1 - Справка за общинските проекти, изпълнени през периода
Приложение 2 - Обобщени резултати от анкета
Актуализиран документ за изпълнение на Общински план за развитие на Община Криводол 2011-2013 г.

Общински план за развитие на община Криводол за периода 2014-2020 г.

ОПР на община Криводол за периода 2014-2020 г. е създаден с активното участие и съдействие на Анелия Николова – Секретар на Община Криводол и инж. Иван Иванов – Директор на Дирекция „Специализирана администрация“.
 
 Годишен доклад за наблюдение на изпълнението за 2019 г. на Общинския план за развитие 2014-2020 г.