ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ – ДЕКЕМВРИ 2010 г.
Постъпили заявления от субекти на правото за достъп до обществена информация
Брой
От гражданина РБ
0
От чужденци и лица баз гражданство
0
От журналисти
0
От фирми
3
От неправителствени организации
2
Общо
5
 
 
Начин на поискване на достъп до обществена информация
Брой
Писмени заявления
2
Устни запитвания
0
Електронни запитвания (e-mail)
3
Общо
5
 
 
Вид на информацията
Брой
Официална
0
Служебна
5
Общо
5
 
 
Решения за
Брой
Предоставяне на свободен достъп
4
Предоставяне на частичен достъп
0
Препращане
0
Уведомление на заявителя за липса на исканата информация
0
Отказ за предоставяне
1
Общо
5
 
 
Теми, по които е искан достъп
Брой
Упражняване на права или законни интереси
5
Процес на вземане на решения
0
Копия на нормативни документи
0
Контролна дейност на администрацията
0
Изразходване на публични средства
0
Общо
5
Основания за отказ
Брой
Достъпът засяга интересите на трето лице и няма неговото изрично писмено съгласие за предоставяне на исканата обществена информация
1
 
Общо
1
Жалби
Брой
Срещу ршенията за предоставяне на достъп
0
Срещу решенията за отказ
0
Общо
0
 
 
Изготвил:
Галина Маркова
гл. експерт „Канцелария”