ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ – ДЕКЕМВРИ 2011 г.
 
Постъпили заявления от субекти на правото за достъп до обществена информация
Брой
От гражданина РБ
2
От чужденци и лица бeз гражданство
0
От журналисти
0
От фирми
1
От неправителствени организации
1
Общо
4
Начин на поискване на достъп до обществена информация
Брой
Писмени заявления
3
Устни запитвания
0
Електронни запитвания (e-mail)
1
Общо
4
Вид на информацията
Брой
Официална
0
Служебна
4
Общо
4
Решения за
Брой
Предоставяне на свободен достъп
4
Предоставяне на частичен достъп
0
Препращане
0
Уведомление на заявителя за липса на исканата информация
0
Отказ за предоставяне
0
Общо
4
Теми, по които е искан достъп
Брой
Упражняване на права или законни интереси
4
Процес на вземане на решения
0
Копия на нормативни документи
0
Контролна дейност на администрацията
0
Изразходване на публични средства
0
Общо
4
Жалби
Брой
Срещу рeшенията за предоставяне на достъп
0