ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ – ДЕКЕМВРИ 2012 г.

Постъпили заявления от субекти на правото за достъп до обществена информация
Брой
От граждани на РБ
0
От чужденци и лица без гражданство
0
От журналисти
0
От фирми
0
От неправителствени организации
2
Общо
2
Начин на поискване на достъп до обществена информация
Брой
Писмени заявления
0
Устни запитвания
0
Електронни запитвания (e-mail)
2
Общо
2
Вид на информацията
Брой
Официална
0
Служебна
2
Общо
2
Решения за
Брой
Предоставяне на свободен достъп
2
Предоставяне на частичен достъп
0
Препращане
0
Уведомление на заявителя за липса на исканата информация
0
Отказ за предоставяне
0
Общо
2
Теми, по които е искан достъп
Брой
Упражняване на права или законни интереси
2
Процес на вземане на решения
0
Копия на нормативни документи
0
Контролна дейност на администрацията
0
Изразходване на публични средства
0
Общо
2
Жалби
Брой
Срещу рeшенията за предоставяне на достъп
0