ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ – ДЕКЕМВРИ 2014 г.
 
Постъпили заявления за достъп до обществена информация
Брой
От гражданина РБ
4
От чужденци и лица без гражданство
0
От журналисти
0
От фирми
0
От неправителствени организации
3
Общо
7
Вид на заявлението
Брой
Писмени заявления
4
Устни заявления
0
Заявления по електронен път
3
Общо
7
Вид на информацията
Брой
Официална
0
Служебна
7
Общо
7
Решения за
Брой
Предоставяне на достъп до обществена информация
6
Частичен достъп
0
Препращане
0
Община Криводол не разполага с исканата информация
0
Отказ за предоставяне
1
- засяга интересите на трето лице и няма неговото съгласие
0
- информацията е свързана с оперативна подготовка и няма самостоятелно значение
0
- исканата информация е предоставяна на заявителя през последните 6 месеца
0
- неуточнена информация
1
Общо
7
Теми, по които е искан достъп
Брой
Упражняване на права или законни интереси
7
Процес на вземане на решения
0
Копия на нормативни документи
0
Контролна дейност на администрацията
0
Изразходване на публични средства
0
Общо
7
Жалби
Брой
Срещу рeшенията за предоставяне на достъп
0