select language:     Български English

Отчет - 2015 г.

Постъпили заявления за достъп до обществена информация

Брой

От гражданина РБ

3

От чужденци и лица без гражданство

0

От журналисти

1

От фирми

0

От неправителствени организации

3

Общо

7

Вид на заявлението

Брой

Писмени заявления

3

Устни заявления

0

Заявления по електронен път

4

Общо

7

Вид на информацията

Брой

Официална

0

Служебна

7

Общо

7

Решения за

Брой

Предоставяне на достъп до обществена информация

6

Частичен достъп

0

Препращане

0

Община Криводол не разполага с исканата информация

0

Отказ за предоставяне

1

  - засяга интересите на трето лице и няма неговото съгласие

1

  - информацията е свързана с оперативна подготовка и няма самостоятелно значение

0

  - исканата информация е предоставяна на заявителя през последните 6 месеца

0

   - неуточнена информация

0

Общо

7

Теми, по които е искан достъп

Брой

Упражняване на права или законни интереси

7

Процес на вземане на решения

0

Копия на нормативни документи

0

Контролна дейност на администрацията

0

Изразходване на публични средства

0

Общо

7

Жалби

Брой

Срещу рeшенията за предоставяне на достъп

0