select language:     Български English

Отчет - 2016 г.

 

Постъпили заявления за достъп до обществена информация

Брой

От гражданина РБ

 

От чужденци и лица без гражданство

0

От журналисти

 

От фирми

1

От неправителствени организации

1

Общо

2

Вид на заявлението

Брой

Писмени заявления

0

Устни заявления

0

Заявления по електронен път

2

Общо

2

Вид на информацията

Брой

Официална

0

Служебна

2

Общо

2

Решения за

Брой

Предоставяне на достъп до обществена информация

2

Частичен достъп

0

Препращане

0

Община Криводол не разполага с исканата информация

0

Отказ за предоставяне

0

  - засяга интересите на трето лице и няма неговото съгласие

0

  - информацията е свързана с оперативна подготовка и няма самостоятелно значение

0

  - исканата информация е предоставяна на заявителя през последните 6 месеца

0

   - неуточнена информация

0

Общо

2

Теми, по които е искан достъп

Брой

Упражняване на права или законни интереси

2

Процес на вземане на решения

0

Копия на нормативни документи

0

Контролна дейност на администрацията

0

Изразходване на публични средства

0

Общо

2

Жалби

Брой

Срещу рeшенията за предоставяне на достъп

0