select language:     Български English

„Повишаване на професионализма на служителите от общинска администрация Криводол чрез обучение”

 

Наименование на проект: „Повишаване на професионализма на служителите от общинска администрация Криводол чрез обучение”
Програма, по която се финансира: Оперативна програма „Административен капацитет“ 2007-2013г.
Номер на договор: А12-22-188 от 23.04.2013 г.
Направление/Схема/Мярка: BG051PO002/12/2.2-07, Подприоритет: 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Приоритетна ос: ІІ. „Управление на човешките ресурси”
Стойност на проекта:       41 176.40 лв.
Процент на съфинансиране:          0 % (0.00 лв.)
 
Период на изпълнение: 2013-2014 г.
Заложени цели:    Повишаване на професионализма на служителите от общинска администрация Криводол чрез обучение; Подобряване на уменията на служителите за работа с „Е-правителство“; Повишаване на знанията на служителите, свързани с управление на човешките ресурси; Повишаване на знанията на служителите по финансово и стопанско управление; Подобряване на управленските умения в администрацията на община Криводол; Развиване/повишаване на разговорни умения по английски език на общински служители.
Очаквани резултати: Обучени служители на общинската администрация