select language:     Български English

Проекти на нормативни документи 2016 г.

Проект за изменение и допълнение на Наредба № 18 за реда и начина на ползване на дървесина, добита извън горски фонд на територията на общин
размер: 107 KB
Проект на промени в Наредба № 11 за определяне размера на местните данъци в община Криводол и Наредба № 12 за определяне и администриране на
размер: 92 KB
Проект на Вътрешни правила за работата на постоянно действащата комисия, съгласно закона за предотвратяване и установяване на конфликт
размер: 21 KB
ПРОЕКТ за изменение и допълнение на Наредба № 12 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в Община Криводол в частт
размер: 107 KB
Проект на Наредба №23 за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Общин
размер: 44 KB
Проект на Наредба №22 за водене на регистър на общинските детски градини в Община Криводол
размер: 20 KB
Проект на Наредба №11 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Криводол
размер: 94 KB
Проект на Наредба № 21 за управление на общинските пътища в община Криводол
размер: 70 KB