В Община Криводол се поддържат следните публични регистри:

 

Наименование на регистъра

Ред за достъп до регистъра

1.

Регистър за издадените скици

Достъпът до регистрите се осъществява на място - в стая № 6 в Община Криводол, ул. "Освобождение" № 13

 

2.

Регистър за одобрените изменения на ПУП

3.

Регистър за одобрени инвестиционни проекти

4.

Регистър за издадени строителни разрешения

5.

Регистър за удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежите /от категория IV  и V/ по чл. 177, ал. 3 от ЗУТ

6.

Регистър за техническите паспорти

7.

Главен регистър за публична общинска собственост

Достъпът до регистрите се осъществява на място – в стая № 14 в Община Криводол, ул. "Освобождение" № 13

8.

Главен регистър за частна общинска собственост

9.

Регистър за разпоредителни сделки с общинска собственост в Община Криводол