Съобщение на основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс

Съобщение: Общинска администрация Криводол, на основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс публикува 1 брой съобщение до Тошко Ангелов Кръстев – заинтересовано лице по преписка за одобряване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива по реда на чл.150 от Закона за устройство на територията. Съобщението е поставено и на таблото за обявления в сградата на общинска администрация Криводол за срок, не по-кратък от 7 дни, след изтичането на който съобщението се смята за връчено.

Съобщаването на публикуваните уведомления, на основание чл. 18а, ал.9 от АПК ще се извърши чрез залепване на входната врата на обекта или на видно място около нея. 

СЪОБЩЕНИЕ