select language:     Български English

Съобщение по чл.61, ал.3 от АПК

На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, Община Криводол съобщава на заинтересованите лица, че е издадена Заповед № 235/11.06.2019 г. по реда на  чл. 129, ал. 2 и чл. 134, ал. 2, т.6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) от Кмета на Община Криводол, за одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/, План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за промяна на предназначението на имот №037124 по КВС на гр.Криводол /инд.№39846.37.124 по КККР на гр.Криводол/ от земеделска земя в зона Пп за мандра.

Заповедта е на разположение за запознаване от заинтересованите лица в сградата на Община Криводол, ул. „Освобождение” № 13, стая 6,   гр. Криводол от 8.30 до 16.30 часа.

 

 

09.07.2019 г.

Гр.Криводол