С П И С Ъ К НА КАТЕГОРИИТЕ ИНФОРМАЦИЯ, СЪЗДАВАНА, ОБРАБОТВАНА И СЪХРАНЯВАНА В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – КРИВОДОЛ, ОБЯВЕНА ОТ РАЗЛИЧНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ЗА СЛУЖЕБНА ТАЙНА

1. Информация, свързана с оперативната подготовка на актовете на общинска администрация и нямащи самостоятелно значение като:

а/ мнения и препоръки, изготвени от и за общинската администрация и нейните органи;

б/ становища и консултации;

в/ протоколи от заседания на комисии по конкурси, търгове и др.

2. Информация, съдържаща мнения и позиции във връзка с настоящи или предстоящи преговори, водени от органите или от тяхно име, както и сведения, свързани с тях и е подготвена от администрациите на съответните органи.

3. Данни за устройствени планове и специализирани схеми по Закона за устройство на територията – чл.64, ал.2

4. Данни, свързани с кадастъра и имотния регистър, обработвани и съхранявани по Закона за кадастъра и имотния регистър – чл.20

5. Информация станала достояние по повод участие на кандидати по обявени процедури на общината по ЗОП и НВМОП /при разглеждане, оценка и класиране на оферти – чл.35, ал.2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и чл.19, ал.2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки /НВМОП/.

6. Данни за разпределение и използване на финансови средства от общинския бюджет, свързани със сигурността и отбраната /Закон за устройството на държавния бюджет/.

7. Служебна информация на контролните органи – чл.403 от Кодекса на труда.

8. Служебна тайна по Закона за статистиката – чл. 22

9. Служебна тайна по чл.70, ал.3 от Закона за защита на класифицираната информация /лични данни, съдържащи се в делата за проучване за надеждност на лицата/.

10. Информация на други организационни единици, получена в процеса на обработка на данните, служебна кореспонденция или при изпълнение на служебните задължения на служителите в общината която представлява служебна тайна.

11. Планове, инструкции и други материали за организация на охраната и физическата защита на административната сграда.

 

Изготвил:

М. Петрова - гл. експерт ЗПСИ и секретар МКБППМН