select language:     Български English

ВКЛЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗМА- ЛИЧНА ПОМОЩ

ОБЩИНА  КРИВОДОЛ 

ОБЛАСТ  ВРАЦА

 

 

3060 Криводол, ул.”Освобождение”№ 13, тел. 09117 / 25-45, 25-26, факс 09117/23-69,  e-mail: krivodol@dir.bg

 

ИНФОРМАЦИЯ  ОТНОСНО НАЧИНА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗМА „ЛИЧНА ПОМОЩ“

 

 

Дирекция „Социално подпомагане“ гр.Враца-/ИРМ/ Изнесено работно място – гр.Криводол, приема заявления за индивидуална оценка на потребностите от подкрепа на хората с увреждания.


Индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за хората с увреждания се изготвя от социален работник в отдел към ДСП въз основа на самооценката на лицето  с увреждане.


С цел изготвяне на обективна оценка на потребностите на лицето с увреждане във формуляра за самооценка се съдържат и детайлизирани уточняващи въпроси, на които то или негов законен представител да отговори. При изготвяне на индивидуалната оценка на потребностите се попълват всички части, при съобразяване със заявената и установена потребност на човека с увреждане, като се взема предвид неговата възраст и обичайните за нея състояния и умения.

В случаите на заявена потребност от предоставяне на лична помощ и определяне на брой часове задължително се осъществява личен контакт с човека с увреждане, като се правят посещения в дома му за установяване на неговите реални затруднения и се провежда интервю с него или с негов законен представител.

При необходимост социалните работници могат да изискват становище от компетентни специалисти.

Заявление за изготвяне на индивидуална оценка на потребностите може да подаде всеки човек с увреждане.


Заявленията се подават в ДСП по настоящ адрес на лицето с увреждане лично или чрез упълномощено от него лице.

Към заявлението се прилагат:

-лична карта за справка;

-формуляр за самооценка на потребностите;

-медицински документи - ЕР на ТЕЛК/НЕЛК, медицински протокол от ЛКК и др.
До 31 декември 2020 г. право за включване в механизма за лична помощ имат:
1. хората с право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;
2. децата с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;
3. децата без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.
 

Индивидуалната оценка на потребностите установява нуждата от подкрепа за хората с увреждания, като на първо място това е необходимостта от лична помощ, чието реално предоставяне ще започне от 1 септември 2019г.

 

  •  

След подаване на документите ще бъдете посетен в дома Ви от служител на Дирекция“Социално подпомагане“, който има задължението на установи Вашите реални затруднения и потребности, и да проведе интервю с Вас или Ваш законен представител или с човека, който полага грижи за Вас.


Служителят използва специално разработен формуляр с различни въпроси, изследващи Вашите функционални затруднения.
Въз основа на Вашата самооценка, представените документи и резултатите от проведеното интервю, на заседание на специализирания отдел се изготвя Индивидуална оценка на потребностите Ви.


В 10-дневен срок от изготвяне на индивидуалната оценка на потребностите се издава направление за включването Ви в Механизма лична помощ.


За да се включите в Механизма за лична помощ трябва да подадете Заявление в Община Криводол по настоящ адрес - в сградата на Общинско предприятие „Социални и комунални дейности”
 

Документи за включване:

 

  • Заявление, в което посочвате избраното от Вас лице за асистент;
  • Направлението, издадено от Дирекция „Социално подпомагане“, с определения Ви брой часове за лична помощ;

Когато в заявлението не сте посочили асистент, общината /доставчикът на лична помощ/ може да Ви предложи асистент.


Личен асистент може да бъде всеки, който не е поставен под запрещение и не е осъждан. Няма доходен критерий за назначаване на личен асистент.


В заявлението, Вие /Вашият законен представител/ изрично давате съгласие:
1. Добавката за чужда помощ по чл.103 от Кодекса за социалното осигуряване  да се превежда за плащането на ползваната услуга;


2. До 380 лв. от месечната помощ по чл. 8д от ЗСПД /в зависимост от броя на определените в направлението часове/, изплащана за деца с 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане, да се превежда за заплащане на ползваната услуга.

Важно е да знаете, за да направите избора си!

 

  • Даденото съгласие за трансфериране на посочените суми е задължително условие за включване и ползване на Механизма лична помощ. Трансферът ще бъде извършван само след сключване на трудов договор с асистент и при реално предоставяне на услугата.
  • Правата и задълженията на потребителя, личния асистент и общината/доставчика се уреждат чрез тристранно споразумение, а личният асистент се назначава с трудов договор, сключен между него и общината/доставчика.

Първите асистенти ще бъдат назначени от 01.09.2019 г., което значи, че всеки, който желае да получава асистентска помощ, трябва да подаде заявление за изготвяне на индивидуална оценка СЕГА!

Законът за личната помощ не допуска едновременното получаване на подкрепа от няколко източника за задоволяване на същите потребности!
Община Криводол

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ

СЪОБЩЕНИЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ

 
Повече информация  за изискванията  за кандидатстване, документи и срокове може да получите София Ангелова–Директор Общинско предприятие „Социални и комунални дейности” или на тел: 0879396967