ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ /ЗДОИ/ В ОБЩИНА КРИВОДОЛ

Заявления по ЗДОИ се подават в Община Криводол – в Центъра за информационно и административно обслужване на граждани /ЦИАОГ/ на Общинска администрация - Криводол, ул. „Освобождение” № 13, всеки работен ден от 08.00 до 17.00 ч.
Заявлението се счита за писмено и в случаите, когато е изпратено на електронна поща – krivodol@dir.bg
Стандартна бланка – образeц се предоставя на гражданите безплатно в ЦИАОГ или може да бъде изтеглена от тук.Главен експерт "Канцелария на Кмета" е лицето, което отговаря за организиране на целия процес по предоставяне на информация.
Главният експерт следи за спазване на законните срокове, подготвя Решението за предоставяне или отказ, както и при необходимост подготвя Уведомление до заявителя за уточнение или с цел удължаване на срока.
Решението се подписва от Кмета на общината.
Заплащането на дължимите разходи се извършва в брой в ЦИАОГ на Община Криводол или по банков път по сметка на общината, след получаване на решението за достъп до обществена информация.
Информацията се предоставя на заявителя лично от Главен експерт "Канцелария на Кмета", след представяне на платежен документ за разходите по подготовката, съгласно ЗАПОВЕД № ЗМФ-1472 от 29 ноември 2011 г. на Министъра на финансите

1. дискета – 1 брой – 0,50 лв.;

2. CD – 1 брой – 0,50 лв.;

3. DVD – 1 брой – 0,60 лв.;

4. разпечатване – 1 стр. (А4) – 0,12 лв.;

5. ксерокопие – 1 стр. (А4) – 0,09 лв.;

6. факс – 1 стр. (А4) – 0,60 лв.;

7. видеокасета – 1 брой – 3,25 лв.;

8. аудиокасета – 1 брой – 1,15 лв.;

9. писмена справка – 1 стр. (А4) – 1,59 лв.


Посочените стойности не включват ДДС.


За предоставянето на достъп до обществена информация се съставя приемо-предавателен протокол, който се подписва от заявителя и от служителя.
Устна информация се подава веднага или веднага се насочва гражданина от къде може да я получи.
Информация, непотърсена в 30 дневен срок от получаване на Решението не се предоставя.
Работно време на ЦИАОГ – от 08.00 до 17.00 ч.
Телефон за контакт: 09117/20-45

Банкова сметка:
Общинска банка – Враца
IBAN: BG67SOMB91308444127444
BIC: SOMBBGSF
Код за вид плащане: 44 80 90
Основание – предоставяне на обществена информация

Документи:

1.Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация в Община Криводол

2. Заповед за утвърждаване на Вътрешните правила

3.Заявление за Достъп до общствена информация

4. Заповед за промяна на Вътрешните правила

5. Заповед за промяна на Вътрешни правила

6. Заповед № ЗМФ-1472 от 29 ноември 2011 г. на Министъра на финансите

7. Заповед за промяна на Вътрешните правила

8. Заповед промяна ВП