select language:     Български English

Проекти на нормативни документи - 2020 г.

 

Проект за приемане на Наредба № 11 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Криводол - публикуван на 24.07.2020 г.

Проект за приемане на Наредба № 25 за реда за управление, разпореждане и ползване на спортни обекти - общинска собственост - публикуван на 26.06.2020 г.

Проект за приемане на Наредба № 8 за управление на отпадъците на територията на община Криводол - публикуван на 26.05.2020 г. 

Проект за изменение и допълнение на Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество - публикуван на 28.04.2020 г.

Проект за приемане на Наредба № 24 за реда и условията за управление и разпореждане с общински  жилища на територията на община Криводол - публикуван на 28.04.2020 г.

Проект за изменение и допълнение на Наредба № 12 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в Община Криводол - публикуван на 30.03.2020 г.

Проект за изменение и допълнение на Наредба № 16 за упражняване правата на собственост на Община Криводол в търговските дружества с общинско участие - публикуван на 27.03.2020 г.

Проект на Програма за развитие на физическото възпитание и спорт в Община Криводол за периода 2020-2024 г. - публикувана на 27.02.2020 г.