select language:     Български English

Проекти на нормативни документи - 2021 г.

Проект за изменение и допълнение на Наредба № 12 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в Община Криводол - публикуван на 23.12.2021 г.

- мотиви;

- приложения

Проект на Наредба № 19   за управление на горските територии собственост на Община Криводол - публикуван на 13.12.2021 г.

Проект за изменение и допълнение на Наредба № 12 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в Община Криводол в частта „Такса за битови отпадъци“- публикуван на 19.11.2021 г.

Проект за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне размера на  местните данъци на територията  Община Криводол в частта „Данък превозни средства“ - публикуван на 19.11.2021 г.

Проект  за приемане на План-сметка по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ за 2022 г. - публикуван на 12.11.2021 г.

Проект на Програма за развитие на читалищната дейност през 2022 г. в Община Криводол- публикуван на 11.11.2021 г.

Проект на План за действие на Община Криводол в изпълнение на областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация  2021– 2023 - публикуван на 26.07.2021 г.

Проект за изменение и допълнение на Наредба № 12 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в Община Криводол в частта „Такси за ползване на детски ясли и детски градини“ - публикуван на 07.06.2021 г.

Проект за изменение и допълнение на Наредба № 12 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в Община Криводол в частта „Такси за ползване на детски ясли и детски градини“ - публикуван на 02.04.2021 г.

Уведомление за намерението на Община Криводол  да се въведе задължителна предучилищна подготовка на 4 годишните деца - публикувано на 25.02.2021 г.

Проект на Програма за опазване на околната среда - Криводол 2020-2025 г. - публикуван на 11.01.2021 г.

Приложение - Лечебни растения Криводол

Приложение - Програма за опазване на почвите