Осигуряване на пожарната безопасност, предотвратяването и гасенето на пожари в горските територии.

  01.04.2024 08:47  
Осигуряване на пожарната безопасност, предотвратяването и гасенето на пожари в горските територии.

ЗАПОВЕД

№ 189

гр. Криводол, 29.03.2024 год.

 

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и заповед № РД-18-К-9/28.03.2024г. на г-жа Надя Донкинска – Областен управител на Област Враца, относно осигуряване на пожарната безопасност, предотвратяването и гасенето на пожари в горските територии.

Н А Р Е Ж Д А М:

 1. Определям за пожароопасен сезон в горските територии в община Криводол, периода от 01.04.2024г до 31.10.2024г.
 2. Съгласно чл. 141 от Закона за горите /3Г/. Органите по пожарна безопасност и защита на населението, изпълнителната агенция по горите и регионалните дирекции по горите самостоятелно или съвместно осъществяват контрол по изпълнението на предвидените противопожарни мерки и мероприятия в горските територии.
 3. На основание чл. 137, ал. 3 от ЗГ по време на пожароопасния сезон строго се забранява паленето на открит огън и извършване нa огневи работи на разстояние по-малко от 100 м от границите на горските територии.
 4. Изхвърлянето на горимите отпадъци да става само на определените за целта места.
 5. Кметовете на кметства, да създадат необходимата организация за осигуряване на пожарната безопасност в горските територии.
 6. Ръководителите на земеделски кооперации, арендатори и ползватели на селскостопански земи в близост до горски територии да поддържат в техническа изправност и готовност пожарогасителните устройства и в случай на пожар да се включат в гасенето му.
 7. Кметовете на населени места, ръководителите на обекти и директорите на държавни горски стопанства да проверяват състоянието на противопожарните хидранти, водоеми и противопожарни депа и вземат мерки за възстановяване на неизправните.
 8. Собствениците на линейни обекти, както и на съоръжения, преминаващи или попадащи в горски територии, са длъжни за собствена сметка;
  - да ги поддържат целогодишно в пожаробезопасно състояние, като ги почистват периодично oт дървета, клони, храсти, сухи треви и др. горими материали.
  -да кастрят клоните на дърветата в непосредствена близост до обекта или съоръжението.
  - да определят особено опасните в пожарно отношение места и да ги обезопасят.
 9. Физическите лица, преминаващи или пребиваващи в горските територии да спазват правилата за пожарна безопасност в тях.
 10. Сдруженията на ловците, риболовците и туристите в България, чрез своите органи да инструктират членовете си за правилата за пожарна безопасност в горските територии преди всеки излет.
 11. Кметовете на населени места да организират денонощна телефонна връзка с органите на пожарна безопасност и защита на населението по места за своевременно информиране в случай на пожар.
 12. Лицата, забелязали пожар в горските територии, незабавно да предприемат действия за уведомяване па центровете за приемане на спешни повиквания към единния европейски номер 112.
 13. В срок до 24 часа от възникването на пожара, наличната информация да се въведе от оторизираните лица в информационната система на Изпълнителната агенция по горите.

 

Настоящата заповед да се обяви на населението на Общината чрез средствата за масово осведомяване, да се постави на интернет страницата на община Криводол  и на таблото в административната сграда на община Криводол,  копия от нея да се предостави на кметовете на кметства в община Криводол и РСПБЗН – гр. Криводол

 

Настоящата заповед да бъде връчена на всички упоменати лица за изпълнение.

 

Контролът по изпълнението на Заповедта възлагам на Петьо Дахлев – заместник кмет на Община Криводол.

 

С уважение,

ХРИСТО ДОКОВ

Кмет Община Криводол