Проект:        „Ремонт за подобряване на енергийната ефективност на административната сграда на   общинската администрация в град Криводол

Главна цел:              Подобряване на енергийната ефективност на административната сграда на общинската администрация и библиотека. Предоставянето на фокусираната подкрепа има за цел да насърчи социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони..

Договор №:               BG06RDNP001-7.008-0037-C01 от 30.10.2019 г. за предоставяне на финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ № BG06RDNP001-7.008 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“

Обща стойност:         483 387.83 лв., от които 390 899.90 лв. Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони и 68 982.33 лв. национално съфинансиране и 23 505.60 лв. частно финансиране.

Начало:                       30.10.2019 г.

Край:                           23.11.2022 г.