1. Данни за администратора и за контакт с него.

ОБЩИНА Криводол.,  ЕИК по БУЛСТАТ 000193282, с адрес: гр. Криводол,  ул. ”Освобождение” № 13, интернет адрес: wwwkrivodol.com, тел. 091172545, електронна поща: krivodol@dir.bg е администратор на личните данни на лицата, които кандидатстват за предоставяне и лицата, на които се предоставя социална услуга Домашен социален патронаж.

 

  1. Данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните.

По всички въпроси свързани с обработването на Вашите лични данни и с упражняването на права, Вие може да се обърнете към определеното от община Криводол длъжностното лице по защита на данните, по Ваш избор, на някой от посочените данни за контакт: телефон:0879396953, електронен адрес за кореспонденция: : m.petrovakrivodol@abv.bg;

За да упражните Вашите права, свързани с тази обработка на данни, Вие може да подадете своите искания, по Ваш избор по някой от посочените начини:

- Като изпратите своето искане за упражняване на права на хартиен носител на адрес: гр.  Криводол, ул. „Освобождение“ №13

- Като подадете лично своето искане за упражняване на права на адрес: гр. Криводол, ул. „Освобождение“ №13.;

- Като изпратите своето искане за упражняване на права по факс: 091172369. или на следния адрес на електронна поща: : m.petrovakrivodol@abv.bg;

Образец на искане за упражняване на права, съгласно настоящото Съобщение за поверителност можете да намерите на следният електронен адрес: : wwwkrivodol.com.;

Като администратор на лични данни, Община Криводол прилага принципите за обработване на лични данни и чрез настоящото Съобщение за поверителност предоставя информация и условия за упражняването на правата на субектите на данни, съгласно чл.13 и чл.14 от Общия Регламент относно защита на данните

 

  1. Обхват на съобщението за поверителност.

Настоящото Съобщение за поверителност на личните данни  се прилага по отношение на цялата информация, съдържаща лични данни при осъществяване на социални услуги по Домашен социален патронаж, която се съхранява или обработва по друг начин от община Криводол.

Съобщението за поверителност може да се актуализира периодично. При актуализация, адресатите му ще бъдат уведомявани своевременно.

 

4.Цел на съобщението за поверителност.

Това съобщение за поверителност обяснява как община Криводол. събира и използва личните данни на потребителите на социални услуги по Домашен социален патронаж, целите на обработката на данните, правното основание за тази обработка и условията, при които данните ще бъдат защитени, споделяни и съхранявани.

5.Адресати на съобщението за поверителност /За кого е предназначено/.

Настоящото Съобщение за поверителност е предназначено за потребители на социални услуги по Домашен социален патронаж, по отношение на информацията, която предоставят във връзка правоотношението с община Криводол, в което се намират или са се  намирали.

6.Категории лични данни на потребители на услуги, които се обработват от община Криводол.

Видовете лични данни на потребители на социални услуги по Домашен социален патронаж, които се обработват включват, но не могат да бъдат ограничени до: физическата  идентичност: имена, адрес, ЕГН, ЛНЧ, данните, съдържащи се в личната карта, телефони за връзка; семейна идентичност: членове на семейството, роднински връзки; медицински данни: данните съдържащи се в медицинско свидетелство, ТЕЛК ЛКК; данни за финансово състояние- например информация за размер на пенсия, доходи, данни за имотно състояние;

В някои случаи предоставянето на тези данни е необходимо за  сключване на договор за доставка на социална услуга или за спазване на приложимото право.  

7.Правно основание на обработката на личните данни.

Обработка на лични данни се извършва само при наличие на законово основание за тази обработка. Обработването на Вашите лични данни е на законово основание.

  1. Цели, за които се обработват данните.

Община Криводол може да обработва лични данни за целите на предоставяне на услугата Домашен социален патронаж. Община Криводол може да обработва лични данни за целите на установяването, упражняването и защитата на потенциални правни искове.

Община Криводол обработва личните данни само за целта, за която те са събрани и не ги използва повторно за несъвместими цели.

9.Източници на лични данни.

Основно личните данни, които се обработват за целите на предоставяне на социалната услуга се предоставят от субектите на данните, роднини.  

  1. Съхранение на личните данни.

Личните данни се пазят толкова дълго време, колкото е необходимо, за да се постигне  целта, за която са събрани, включително за спазване на  определения законов срок.

Срокът за запазване на документите е 5 години след прекратяване на услугата. Община Криводол. е приела и прилага  Вътрешни правила /Политика/ за съхранение  и унищожаване на лични данни, която се спазва от всички служители на администрацията.

11.Предаване на лични данни.

За целите, изброени по-горе, Община Криводол разкрива лични данни на трети страни и получатели само, ако те имат законово основание да ги получат. Категориите получатели зависят от всеки конкретен случай и могат да бъдат: публични органи /министерства, ведомства, агенции и др./, включително органи на местното самоуправление, органи на съдебната власт, други физически и юридически лица.

Община Криводол. не предоставя личните данни на потребителите на трети страни /извън Европейското икономическо пространство/ или на международни организации.  

 

  1. Автоматизирано вземане на решения и профилиране.

Община Криводол не използва данните получени при реализирането на услугата социален патронаж за автоматизирано вземане на решения посредством компютърни алгоритми, заменящи човешката преценка, включително чрез извършване на профилиране.

13.Сигурност на личните данни.

Община  Криводол предприема физически, технически и организационни мерки  за сигурност, предназначени да защитят личните данни от загуба, злоупотреба, промяна, унищожаване или повреда, съгласно изискванията на европейското и  националното законодателство. Осигурените мерки са описани в Технически и организационни мерки  за защита на личните данни.

Община Криводол е приела и прилага Процедура за действие при нарушаване на сигурността на личните данни, която спазва стриктно в случай на необходимост.

14.Права на субектите на данни.

При обработката на лични данни във връзка с предоставяне на социална услуга Община Криводол добросъвестно прилага законоустановените правила за упражняване правата на субектите на данни. За тази цел Община Криводол е приела и прилага Процедура за упражняване на права на субектите на данни. По отношение на извършваните процеси на обработка на личните данни, физическите лица имат възможност да реализират следните свои права:

  • право на достъп до личните данни, които се обработват от администратора;
  • право на коригиране, когато личните данни са непълни или неточни;
  • право на изтриване /“право да бъдеш забравен“/, което е приложимо само в следните случаи: личните данни повече не са необходими за целите, за които са обработвани, личните данни са обработвани незаконосъобразно или с отпаднало правно основание, изтриването е необходимо за спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора, оттеглено съгласие и други;
  • право на ограничаване на обработката на личните данни само до съхранение, когато: точността на личните данни е оспорена, обработката е незаконна, но субектът на данните възразява срещу изтриването на личните данни или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
  • право на възражение срещу обработката по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на лицето, в случаите когато няма законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

За упражняването на тези права, както и въпроси или притеснения относно обработката на Вашите личните данни, с изключение на правото на жалба, е необходимо да се свържете с нас по един от посочените по-горе начини за връзка.

Също така, в искането си за упражняване на права следва да посочите своите три имена и адрес, с цел идентифицирането Ви като субект на данните, като в случай на необходимост администрацията на Община Криводол може да поиска допълнително данни, както и доказателства за самоличност. Посочете в какво се изразява Вашето искане. Посочете адреса за кореспонденция с Вас /физически адрес, електронен адрес/, съгласно предпочитаната форма за комуникация.

Отговор ще бъде предоставян при спазване на приложимите срокове – до 1 календарен месец от получаване на искането, като срокът може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията. В случай на удължаване, се уведомява субектът на данните и се посочват причините, които налагат удължаването.

15.Право на жалба до Комисията за защита на личните данни или до съда.

Ако считате, че обработката на лични данни във връзка с осъществяване на социални услуги по Домашен социален патронаж на Община Криводол е незаконосъобразна или нарушава правата Ви, Вие може да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, с  адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, с електронен адрес: https://www.cpdp.bg/ или до съответния административен съд по общите правила за подсъдност.