Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)

Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)

Извършване на консултации, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице, относно административноправен режим, които се дават по силата на нормативен акт или които са свързани с извършване на друга административна услуга

Предоставяне на достъп до обществена информация

Уточняване разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход (УП 2) и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ