select language:     Български English

ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.018-0037 „ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ“ В ОБЩИНА КРИВОДОЛ

ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.018-0037 „ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ“ В ОБЩИНА КРИВОДОЛ

05.03.2019 г.

От началото на месец март Община Криводол започна изпълнението на проект по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование – Компонент 1”.

Общата цел на проекта е да допринесе за повишаване качеството на живот, социалното включване и намаляване на бедността, както и до трайната интеграция на най-маргинализираните общности, вкл. ромите, чрез реализацията на комплексни интеграционни мерки и прилагането на интегриран подход в община Криводол.

Финансовата подкрепа се предоставя от ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 (ОПРЧР) и от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 (ОП НОИР). Общият бюджет на проекта е изцяло безвъзмездна помощ.

Проектните дейности по ОПРЧР предвиждат: Активиране на икономически неактивни лица, трудово посредничество и подбор и насочване на целевата група към обучения и заетост; Мотивиране за активно поведение на пазара на труда; Провеждане на обучение по ключова компетентност 4 "Дигитална компетентност"; Включване в заетост; Повишаване на здравната култура и информираността относно социалните и здравните права; Овластяване на общността и преодоляване на негативните стереотипи.

По ОП НОИР са включени дейности в учебни и детски заведения на територията на общината, а именно: Допълнително обучение по български език на деца и ученици, за които българският език не е майчин; Допълнителни занимания със застрашени от отпадане от училище ученици от етническите малцинства; Подкрепа на ученици от уязвими групи за продължаване на образованието в гимназиален етап и успешно завършване на средно образование; Работа с родителите от етническите малцинства, които възпрепятстват децата си от редовно посещения на детски градини или учебни занятия; Работа с родители без разлика от етническия им произход за разясняване ползите от образователната интеграция, приемането на различието и преодоляване на негативните стереотипи.

 

Проектът в община Криводол ще се изпълнява в продължение на 20 месеца, в партньорство със Сдружение „Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“; Основно училище „Васил Левски“ с. Ракево; „Север-изток консулт“ ЕООД; Фондация „Център за детско развитие и психологическо консултиране – Когнитива“.

Общата стойност на безвъзмездната помощ е 849 586.74 лева, от които 487 802.24 лева са по ОПРЧР, а 361 784.51 лева по ОПНОИР.

40 безработни лица ще бъдат наети по трудово правоотношение за срок от 6 до 12 месеца към Общинска администрация Криводол за извършване на общополезни дейности.

Асоциирани партньори при изпълнението на дейностите по проекта са Министерство на образованието и науката, Агенция за социално подпомагане, Агенция по заетостта и Регионалната здравна инспекция – Враца.

 

Проект BG05M9OP001-2.018-0037 „Заедно можем повече“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Обявление,  публикувано на 24.04.2019г., коригирано на 30.04.2019 г.

  Заявление за участие

Поради допусната техническа грешка в т. V на обявлението, то е коригирано.

Срок за подаване на документи: до 12.00 часа на 03.05.2019 г.

Класиране

Обявление № 2 - публикувано на 02.09.2019 г.

Заявление № 2

Класиране

Обявление № 3 - публикувано на 17.10.2019 г.

Заявление № 3

Обявление № 4 - публикувано на 07.05.2020 г.

Обявление №5 - публикувана на 09.09.2020г.

КЛАСИРАНЕ 09.09.2020г.

Класиране

01.06.2020г