select language:     Български English

Проект "Осигуряване на топъл обяд в Община Криводол"

                                                                                

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

Операция „Осигуряване на топъл обяд-2016-2020“

BG05FMOP001-3.002

 

Осигуряване на топъл обяд в община Криводол-

предоставяне на съпътстващи мерки

            

              В съответствие с действащото законодателство и изискванията на Регламент № 223/2014 на Европейския парламент и на Съвета, относно Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, предоставянето както на топъл обяд, така и на съпътстващите мерки се осъществява при  зачитане основните права и съблюдаване принципите, признати по-специално в Хартата на основните права на Европейския съюз, в т.ч. зачитане на човешкото достойнство, личния и семейния живот, правото на защита на личните данни, правата на детето, правата на възрастните хора, равенството между мъжете и жените и забраната на дискриминацията.

Съпътстващите мерки, предвидени в допълнение към разпределянето на храна, целят намаляване на социалното изключване и/или справяне с извънредни социални ситуации по еманципиращ и устойчив начин. Те допълват предоставянето на топъл обяд по проекта и се изразяват в индивидуално/групово консултиране и съдействие за:

- информиране на потребителите за възможностите за ползване на други социални услуги, предоставяни на територията на община Криводол, включително и такива, финансирани от ЕСФ;

- проучване на потребностите от нови социални услуги;

- консултиране за ползване на административни общински услуги;

- консултиране с цел намаляване на  социалното изключване и/или справяне с извънредни социални ситуации;

- разработване и предоставяне на информационни материали за основни социални права, управление на семейния бюджет,

- осигуряване на временен подслон на бездомните лица;

- подпомагане на достъпа до здравни и образователни услуги;

- изготвяне на насоки за здравословно и балансирано хранене, както и други форми на подкрепа, съдействие, индивидуално или групово  консултиране,  реализирани в отговор на установени конкретни нужди и проблеми на представителите на целевите групи.

Планирането и предоставянето на съпътстващи мерки се основава на анализ и установени специфични потребности за подкрепа на всеки отделен потребител, което е свързано с това да се прецени под каква форма ще се предоставя тя – индивидуална подкрепа или групово консултиране.

От началото на проекта, екип от служители на община Криводол ежемесечно предоставя съпътстващи мерки и оказва подкрепа на потребителите, както чрез индивидуални срещи, така и с провеждането на групови консултации.

ТОПЪЛ ОБЯД

ДА ПОМОГНЕМ НА ВАС ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА УСЛУГА „ТОПЪЛ ОБЯД” ДА БЪДЕТЕ ИНФОРМИРАНИ!

НАСОКИ ЗА БАЛАНСИРАН ХРАНИТЕЛЕН РЕЖИМ

УКАЗАНИЯ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЦЕЛЕВА ПОМОЩ ЗА ОТОПЛЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИВОДОЛ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

ИНФОРМАЦИОННА БРОШУРА

БРОШУРА ЗДРАВНА ГРАМОТНОСТ

ФЛАЕР-БЮДЖЕТ

ОБЯВА

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

Заявление-декларация - Приложение 2

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ публикувано на 06.02.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ