select language:     Български English

Проекти на нормативни документи - 2023 г.

Проект на Програма за развитие на читалищната дейност през 2024 г. в Община Криводол - публикуван на 15.11.2023 г.

Проект на дългосрочна Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Криводол за периода 2023 - 2033 г. - публикувана на 29.09.2023 г.

Мотиви

Проект на Програма за енергийна ефективност на Община Криводол за периода 2023 – 2030 г. - публикуван на 18.08.2023 г.

Мотиви

Проект на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Криводол - 2023-2026 г. - публикуван на 26.06.2023 г.

Мотиви

Проект  за изменение и допълнение на Наредба № 12 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Криводол - публикуван на 19.04.2023 г.

Проект за изменение и допълнение на Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество - публикуван на 16.03.2023 г.