select language:     Български English

Проекти на нормативни документи - 2023 г.

Проект  за изменение и допълнение на Наредба № 12 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Криводол - публикуван на 19.04.2023 г.

Проект за изменение и допълнение на Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество - публикуван на 16.03.2023 г.