Изработване на проект ПУП-ПП за линейни обекти на техническата инфраструктура – „Парцеларен план за реконструкция чрез изместване на електропровод – ВЕЛ 20kV ”ЗРММ” - 17.02.2014 г.

Обявление

Решение № 386/07.02.2014 г.


Изменение на действащия РП (ПУП - План за регулация и застрояване) за парцел УПИ ІV-691 в кв.74 по РП на гр. Криводол „Обособяване на два нови самостоятелни УПИ и предвиждане на ново застрояване съгласно изискванията на ЗУТ  - 17.02.2014 г.

Обявление

Заповед № 58/14.02.2014 г.

изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ за п.и.071002 по КВС на с.Краводер
02.04.2014 10:43
Изтегли
изработване на проект за ЧИ на ПЗ и План за застрояване за п.и.122030 и п.и. 122014 по КВС на с.Галатин
07.04.2014 11:32
Изтегли
изработване на проект за ЧИ на ПЗ и План за застрояване за п.и.024010 по КВС на с.Големо Бабино
07.04.2014 11:33
Изтегли
Заповед № РД02-14-983/14.10.2013 г. на Министъра на регионалното развитие
23.05.2014 08:40
Изтегли
Подробен устройствен план (ПУП - План за регулация и застрояване) за парцел УПИ І-2001 в кв.93 РП на гр. Криводол
16.06.2014 10:54
Изтегли
Подробен устройствен план (ПУП - План за регулация и застрояване) за урегулиране на парцел м/у ОК-33, ОК-33а, ОК-34 и ОК-35 по РП на с.Добруша, общ. Криводол

16.06.2014 10:55
Изтегли
Подробен устройствен план /ПУП/, (План за регулация и застрояване) за парцел УПИ І-477 в кв.49 по регулационния план на с.Пудрия
05.08.2014 12:48
Изтегли
УПИ V-1421 в кв.59 по РП на гр.Криводол
26.11.2014 12:30
Изтегли
УПИ VIII-526 в кв.51 по РП на с. Ракево
26.11.2014 12:35
Изтегли
УПИ /парцел/ X-222 в кв.105 по регулационен план на гр.Криводол
23.06.2015 11:33
Изтегли
Подробен устройствен план /ПУП/, (План за регулация и застрояване) за Поземлен имот 088005 по КВС на с.Главаци, общ. Криводол; 2.Инвестиционен проект за строеж „Птицеферма за отглеждане на кокошки носачки“
23.06.2015 11:34
Изтегли
Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ в две части
19.01.2024 14:06
Изтегли
Подробен устройствен план /ПУП/, (План за регулация и застрояване) за УПИ /парцел/ VI, I, III в кв.14 по регулационен план на Главаци, общ. Криводол
27.10.2015 08:33
Изтегли
Обявление - разрешение за изработване на ПУП и ПП за ПИ 000659
02.02.2016 11:17
Изтегли
Обявление - разрешение за изработване на ПУП и ПП за ПИ с. Градешница
11.02.2016 06:19
Изтегли
Обявление - разрешение за изработване на ПУП за ПИ с. Галатин
29.02.2016 09:50
Изтегли
Обявление - разрешение за изработване на ПУП за ПРЗ гр. Криводол
16.03.2016 06:38
Изтегли
Обявление - разрешение за изработване на ПУП за ПРЗ с. Главаци
23.03.2016 06:51
Изтегли
Обявление - разрешение за изработване на ПУП за с. Краводер
04.04.2016 10:36
Изтегли
Обявление - разрешение за изработване на ПУП и ПРЗ за с. Краводер
14.04.2016 11:51
Изтегли
Обявление - разрешение за изработване на ПУП и ПРЗ за с. Баурене
13.07.2016 07:54
Изтегли
Обявление - разрешение за изработване на ПУП и ПП за с. Градешница
28.07.2016 13:41
Изтегли
Обявление - разрешение за изработване на ПУП и ПРЗ за с. Краводер
10.09.2016 05:34
Изтегли
Обявление - разрешение за изработване на ПУП и ПРЗ с. Градешница
14.10.2016 12:28
Изтегли
Обявление - разрешение за изработване на ПУП с. Краводер
25.10.2016 08:16
Изтегли
Обявление - разрешение за изработване на ПУП и ПРЗ гр. Криводол
21.11.2016 06:55
Изтегли
Обявление - разрешение за изработване на ПУП и ПРЗ с. Главаци
01.03.2017 09:32
Изтегли
Обявление - разрешение за изработване на ПУП с. Краводер
02.05.2017 11:07
Изтегли
Обявление - разрешение за изработване на Парцеларен план за техническа инфраструктура-път с. Краводер
27.07.2017 14:49
Изтегли
Обявление - разрешение за изработване на ПУП за ПРЗ гр. Криводол
01.11.2017 08:55
Изтегли
Обявление - разрешение за изработване на ПУП гр. Криводол
07.12.2017 14:53
Изтегли
Обявление - разрешение за изработване на ПУП с.Ботуня
12.12.2017 13:42
Изтегли
Одобрено изработването на общ устройствен план на Община Криводол
12.12.2017 16:35
Изтегли
Обявление- разрешение за изработване на ПУП гр.Криводол
19.06.2018 09:18
Изтегли
Обявление- разрешение за изработване на ПУП с.Главаци
28.08.2018 10:13
Изтегли
Обявление- разрешение за изработване на ПУП гр.Криводол
05.09.2018 08:35
Изтегли
Обявление- разрешение за изработване на ПУП с. Главаци
01.10.2018 08:54
Изтегли
Обявление- разрешение за изработване на ПУП с. Лесура
04.10.2018 15:27
Изтегли
Обявление-разрешение за изработване на ПУП с.Осен
07.11.2018 14:52
Изтегли
Обявление-разрешение за изработване на ПУП с.Ракево
18.06.2019 16:07
Изтегли
О Б Я В Л Е Н И Е 124б, ал.2 кв.25 Ракево
20.01.2020 14:29
Изтегли
Обявление 124б, ал.2 кв.33 Галатин
20.01.2020 14:43
Изтегли
Обявление 124б, ал.2 кв.42 Криводол
28.09.2020 14:42
Изтегли
Обявление 124б, ал.2 кв.30 с. Пудрия

30.11.2020 09:32
Изтегли
Обявление по чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, кв. 45 Добруша
24.02.2021 14:30
Изтегли
Обявл 124б, ал.2 кв.30 Г. Б.
26.05.2021 08:11
Изтегли
Обявл 124б, ал.2 кв.38 Криводол
02.06.2021 14:40
Изтегли
Обявление 124б, ал.2 кв.73 Криводол
05.07.2021 09:28
Изтегли
Обявл 124б, ал.2 кв.165 Криводол
17.09.2021 09:40
Изтегли
Обявл 124б, ал.2 кв.38 Криводол
14.10.2021 16:11
Изтегли
Обявл 124б, ал.2 кв.45 Добруша


01.11.2021 13:48
Изтегли
Обявл 124б, ал.2 кв.59 Криводол
25.11.2021 07:10
Изтегли
Обявл 124б, ал.2 кв.44Криводол
17.01.2022 13:54
Изтегли
Обявл 124б, ал.2 кв.32 Уровене
25.03.2022 12:46
Изтегли
Обявл 124б, ал.2 кв.155 Криводол
25.03.2022 12:46
Изтегли
Обявление 124б, ал.2 19.91 Криводол
20.04.2022 10:59
Изтегли
Обявл. 124б, ал.2 кв.53а Лесура
05.05.2022 13:24
Изтегли
Обявл. 124б, ал.2 му о.т. 33, 34, 32 и 35 Баурене
05.05.2022 13:25
Изтегли
обявл 124б, ал.2 кв.27 Краводер
23.05.2022 07:33
Изтегли
обявл 124б, ал.2 кв.89 Ракево
03.06.2022 12:38
Изтегли
обявл 124б, ал.2 кв.47, кв.164, кв.81 Криводол; кв.85 Ракево
24.06.2022 13:10
Изтегли
обявл 124б, ал.2 93.362 Криводол
23.08.2022 07:39
Изтегли
обявл 124б, ал.2 кв.72 Криводол
22.01.2024 09:49
Изтегли
обявл 124б, ал.2 102.407 Главаци
27.10.2022 05:43
Изтегли
обявл 124б, ал.2 кв.43 Фурен
07.12.2022 11:55
Изтегли
обявл 124б, ал.2 кв.168 Криводол
09.01.2023 14:16
Изтегли
Преносни газопроводи високо налягане с АРС от ПГХ Чирен

24.01.2023 07:47
Изтегли
обявл 124б, ал.2 кв.73 Криводол
24.01.2023 12:29
Изтегли
обявл 124б, ал.2 кв.28 Галатин
24.01.2023 12:41
Изтегли
обявл 124б, ал.2 кв.26 Галатин
30.01.2023 11:59
Изтегли
Преносни газопроводи високо налягане АГРС от ПГХ Чирен
06.02.2023 07:02
Изтегли
обявл 124б, ал.2 кв.168 Криводол
13.03.2023 13:41
Изтегли
обявл 124б, ал.2 кв.19 Главаци
20.03.2023 11:20
Изтегли
Обявление 124б, ал.2 п.и.39846.770.874 Криводол
28.03.2023 10:30
Изтегли
Обявление 124б, ал.2 п.и.39846.770.873 Криводол
28.03.2023 10:31
Изтегли
Обявление 124б, ал.2 п.и.39846.770.612 Криводол
28.03.2023 10:32
Изтегли
Обявление 124б, ал.2 кв.168 Криводол
09.05.2023 07:27
Изтегли
Обявление 124б, ал.2 кв.58 Градешница
18.05.2023 06:46
Изтегли
Обявление 124б, ал.2 кв.38 Фурен
06.06.2023 06:18
Изтегли
Обявление 124б, ал.3 ПУП НКЖИ-Криводол,Г.Бабино и Уровене
21.07.2023 11:54
Изтегли
Обявление 124б, ал.2 план-схема трасе
07.08.2023 07:21
Изтегли
Обявление 124б, ал.2 п.и.808 Криводол
07.08.2023 07:22
Изтегли
Обявление124б, ал.2 п.и.806 Криводол
07.08.2023 07:22
Изтегли
Обявление 124б, ал.2 п.и.605.65 Криводол
07.08.2023 07:24
Изтегли
Обявление 124б, ал.2 кв.12 Криводол
07.08.2023 07:26
Изтегли
обявл 124б, ал.2 план-схема трасе

04.09.2023 11:23
Изтегли
Обявление 124б, ал.2 кв.155 Криводол
16.10.2023 08:19
Изтегли
Обявление 124б, ал.2 кв.8 Криводол
16.10.2023 08:20
Изтегли
Обявление 124б, ал.2 кв.83 Лесура
08.12.2023 13:22
Изтегли
Обявление 124б, ал.2 кв.56 Осен
18.12.2023 06:08
Изтегли
Обявление 124б_Краводер
01.04.2024 11:02
Изтегли
Обявление 124б, ал.2 кв.125 Криводол
27.05.2024 11:52
Изтегли